feature_PSITalk5

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PSI Talk ครั้งที่ 5 หัวข้อ Cyber Security in the Advent of Quantum Computer

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังงานบรรยายสาธารณะในโครงการ PSI Talk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง Cyber Security in the Advent of Quantum Computer ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง CB2406 อาคารเรียนรวม 2

วิทยากรโดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัท จีเอเบิล จำกัด และ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง จาก มจธ ราชบุรี/คณะวิทยาศาสตร์
เนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเข้ารหัสลับและความสำคัญของการเข้ารหัสลับในชีวิตประจำวัน รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 เมื่อมีการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

ทั้งนี้การบรรยายสาธารณะ PSI Talk จัดโดยสถาบันการเรียนรู้ (LI) ที่มีกรอบของหัวข้อการบรรยายกว้างๆสามกรอบ คือ Philosophy Science Innovation

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ท่านสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ทันที

Poster_PSITalk5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.