IMG_9954

PLC.07″The scrutiny of my two failures in education”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “The scrutiny of my two failures in education” โดยอาจารย์ชนิกานต์ได้นำประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตลอด 2 ปี ที่นำไปปรับใช้ในรายวิชาของอาจารย์ มาวิเคราะห์ถึงมุมมองความสำเร็จ ความล้มเหลว และผลตอบรับจากนักศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

IMG_9926 IMG_9938 IMG_9943 IMG_9945 IMG_9948 IMG_9954 IMG_9955

Leave a Reply

Your email address will not be published.