IMG_9733

โครงการสอนเสริมฯ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และสถาบันการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ณ Science Learning Space อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.กิจกรรมในครั้งนี้สถาบันการเรียนรู้ได้นำบอร์ดเกมสำหรับการเรียนรู้แบบต่างๆกว่า 30 เกม มาให้นักเรียนในโครงการฯ ได้เล่นอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับการฝึกฝนทักษะการคิด การสื่อสาร การวางแผนการจัดการ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการท้าทาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งนำไปพัฒนาเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

IMG_9664 IMG_9733 IMG_9807 IMG_9617

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.