60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ทาง WORLDDIDAC  Association ได้จัดกิจกรรมเสวนา 60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 2 “อนาคตอาชีวไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการ TVET CONNEX 2017

กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้คลุกคลีในวงการเรียนการสอน STEM ในประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

–          คุณเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

–          คุณชัญญา ทั้งสุข ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิจัยบริติช เคานซิล ประเทศไทย

–          ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

–          รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันคีนันเอเชีย

มาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของ STEM กับอาชีวไทยใน 60 นาที” ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

นอกจากนี้ คุณจิตติ อภิบุญ ได้นำเสนอหลักการและแนวคิดการออกแบบ Science Learning space และพาผู้เข้าร่วมเสวนาไปเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

P1160840 P1160846 P1160643 P1160702 P1160796 P1160801

อบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO Betagro

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ(สรบ.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “LEGO/logo Workshop”  ให้กับบุคลากรในโครงการ C-FEPS – Betagro จำนวน 18 คน  ณ ห้องจัดอบรมสถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14  ของ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism และทักษะที่จำเป็นสำหรับเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองค์กร อาทิ การสร้างความเข้าใจระหว่างทีม การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์และสร้างนวัตกรรมทางความคิด ด้วยกิจกรรม ที่ชื่อว่า LEGO SERIOUS PLAY นอกจากที่นี้ยังเสริมไปด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เสริมสร้างความสนิทสนมความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าอบรม อีกด้วย

P1160282 P1160238 P1160240 P1160253 P1160278P1160403 P1160439 P1160449 P1160456 P1160470 P1160370P1160575 P1160514P1160516P1160622

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการนำเสนอและทบทวนกิจกรรมปรับท่าที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ กิจกรรมหลักๆในวันนี้ ทีมกระบวนกรได้แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน และให้แต่ละทีมร่วมระดมสมองในหัวข้อเรื่อง “ความรู้สึกในการทำงานที่ มจธ.” โดยใช้เทคนิคแผนที่ชุมชน ผ่านการวาดภาพแผนที่ มจธ.บน Flipchart และการปั้นดินน้ำมันที่แสดงเอกลักษณ์ต่างๆของสถานที่นั้นๆ และร่วมระดมสมองวิเคราะห์ถึงปัญหาในแง่มุมต่างๆ ภายใน มจธ. โดยใช้กระดาษ Post it แปะลงบนแผนที่ ซึ่งกิจกรรมแผนที่ชุมชนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถใช้ในการดึงความรู้ระดับที่ฝังในตัวตน (Tacit Knowledge) ของผู้เข้าร่วมได้ หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการเขียน Flipchart ในการถอดบทเรียน ปิดท้ายกิจกรรมด้วยทีม ETS ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แอพพลิเคชั่น infogram

P1160036 P1160050 P1160083 P1160087 P1160091 P1160096 P1160112 P1160126 P1160155