เรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร มจธ. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk “อนาคตอาชีวไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของ STEM กับอาชีวไทยใน 60 นาที” จัดโดย TVET CONNEX 2017 ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14
ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์และผู้คลุกคลีในวงการเรียนการสอน STEM ในประเทศไทย รวมถึงมุมมองเอกชนกับบทบาทของ STEM ในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
– คุณเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
– คุณชัญญา ทั้งสุข ผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิจัยบริติช เคานซิล ประเทศไทย
– ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันคีนันเอเชีย

ดำเนินรายการโดย อ.คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ สถาบันการเรียนรู้

กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนตามแบบตอบรับ (ดาวน์โหลดแบบตอบรับ) และส่งแฟกซ์กลับมาที่หมายเลข 02-686-7266 หรือที่ อีเมล contactcenter@reedtradex.co.th หรือ lily@worlddidacasia.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลิลลี่ 061-389-0969 หรือคุณสุกัญญา 089-868-1749

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)
http://celt.li.kmutt.ac.th/
www.facebook.com/celtkmutt

speakers talk 2

กิจกรรม PLC.06 การจัดการในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ CELT จัดกิจกรรมโครงการ PLC ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การจัดการในห้องเรียน” ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 โดย ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง (อ.โจ) จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร จากประสบการณ์การสอนทั้งหมด 3 รายวิชา อ.โจ ได้ นำรายวิชา GEN 351 Modern Management and Leadership ในหลักสูตรปริญญาตรี มาแชร์ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การออกแบบคลาสเรียนนั้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักๆ 4 อย่าง คือ อาจารย์ต้องเป็นยังไง การสอนควรเป็นยังไง นักศึกษาจะเป็นยังไง และจะจัดการห้องเรียนยังไง ที่สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจเรียน สนุกสนาน เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมต่อรายวิชา ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และนักศึกษาได้รับความรู้ตรงตาม Learning Outcome ของรายวิชานั้นอย่างแท้จริง อ.โจ นำเสนอเทคนิคง่ายๆ เพื่อเก็บ reflection จากนักศึกษาที่มีต่อคลาสเรียน 3 วิธี

  1. Exit ticket – หลังจบบทเรียนให้นักศึกษาเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ประทับใจและไม่ประทับใจในคลาสเรียนนั้น รวมถึงสิ่งที่อยากจะบอกหรือข้อคำถาม ลงบน post-it ก่อนออกนอกห้องเรียน
  2. Self-video reflection – หลังจบบทเรียน ให้การบ้านนักศึกษา โดยให้อัดวิดีโอตอบคำถาม 3 ข้อ คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ สิ่งที่ประทับใจและไม่ประทับใจ
  3. Group Reflection – สร้างกลุ่ม Facebook เพื่อ Show & Share ระหว่างนักศึกษากันเอง และเก็บ refection

IMG_6378 IMG_6389 IMG_6334 IMG_6361 IMG_6375

FA 3.0 for KM ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ CELT ร่วมกับทีมกระบวนกรและทีมวิทยากร ได้จัดกิจกรรม FA 3.0 for KM ครั้งที่ 1 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. เริ่มต้นด้วยกิจกรรม check in เพื่อทราบความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ต่อด้วยการนั่งสนทนา พูดคุย และอธิบายภาพรวมของโครงการ ในมุมมองของ Facilitator และมุมมองของ KM  ทีมกระบวนกร นำโดย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย ได้นำเสนอประสบการณ์การจัดกิจกรรม โดยยกกรณีศึกษาจากการจัดกิจกรรรมให้กับ มทร.กรุงเทพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเห็นขั้นตอนลำดับการทำงานของทีมกระบวนกร เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ใช้ การนำกิจกรรมในรูปแบบของ Facilitator  พร้อมทั้งฝึกทักษะกิจกรรมปรับท่าทีไปในขณะเดียวกัน หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าอบรม แบ่งกลุ่มเลือกทักษะด้านที่ตนเองสนใจและอยากพัฒนา โดยมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษา และทำการเขียน Flipchart ถอดบทเรียนกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล ท้ายกิจกรรม ดร.กลางใจ ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แอพพลิเคชั่น infogram

IMG_6217 IMG_6231 IMG_6253 IMG_6256 IMG_6279 IMG_6290 IMG_6298 IMG_6303 IMG_6309 IMG_6311 IMG_6161 IMG_6177 IMG_6183 IMG_6186 IMG_6200

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC.06 “การจัดการในห้องเรียน” โดย ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

ศูนย์ CELT จัดกิจกรรมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการ PLC ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การจัดการในห้องเรียน” โดย ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้นำวงสนทนา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2jY3LYk ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพลอยพชร โทร.8385

ท่านสามารถชมวิดีโอกิจกรรม PLC ในครั้งก่อนหน้าได้ที่ https://www.youtube.com/user/LIKMUTT/videos

plc-pr