IMG_6135

อบรมอาจารย์นิเทศก์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์นิเทศก์ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน อาจารย์นิเทศก์นั้นเป็นกลไกสำคัญในการเรียนรู้ของอาจารย์ใหม่ในส่วนที่เป็น social learning โดยมีกระบวนการทำงานในการวางแผนการสอนร่วมกันอาจารย์ใหม่ การสังเกตการสอนตลอด 2 ภาคการศึกษา การให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ใหม่ การเข้าร่วม CoPs เพื่อให้ข้อมูลการสังเกตการสอน และสะท้อนผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ จำนวน 4 ครั้งต่อปีการศึกษา และจัดทำ letter of recommendation เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง กระบวนการดังกล่าวนี้ จะทำให้อาจารย์ใหม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาที่สั้นลงได้

IMG_6136 IMG_6110 IMG_6120 IMG_6125 IMG_6129 IMG_6132 IMG_6135

Leave a Reply

Your email address will not be published.