อบรมอาจารย์นิเทศก์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์นิเทศก์ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน อาจารย์นิเทศก์นั้นเป็นกลไกสำคัญในการเรียนรู้ของอาจารย์ใหม่ในส่วนที่เป็น social learning โดยมีกระบวนการทำงานในการวางแผนการสอนร่วมกันอาจารย์ใหม่ การสังเกตการสอนตลอด 2 ภาคการศึกษา การให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ใหม่ การเข้าร่วม CoPs เพื่อให้ข้อมูลการสังเกตการสอน และสะท้อนผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ จำนวน 4 ครั้งต่อปีการศึกษา และจัดทำ letter of recommendation เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง กระบวนการดังกล่าวนี้ จะทำให้อาจารย์ใหม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เวลาที่สั้นลงได้

IMG_6136 IMG_6110 IMG_6120 IMG_6125 IMG_6129 IMG_6132 IMG_6135

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม FA3.0 for KM และกำหนดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน มจธ. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผ่านกระบวนการ Facilitate ทั้งหมดจำนวน 39 ท่าน และแจ้งกำหนดการวัน/เวลา เข้ารับการอบรม จำนวน 6 ครั้ง

หากท่านไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งให้ทราบ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

Download รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

agendaDocument-page-001Document-page-002

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันอังคารที่  10  มกราคม  2559  ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. โดยนำการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Outcome Based Education (OBE) และ Learning space”

โดย ผศ.ดร. สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ที่จัดแบ่งโซนไว้ตามห้องต่างๆ ภายในอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจากทางศูนย์ CELT แล้ว คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมส่วนงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Science  Learning  Space, สำนักหอสมุด และอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี (Kx)

IMG_6002 IMG_6003 IMG_6016 IMG_6032 IMG_6044 IMG_6048 IMG_6070 IMG_6084 IMG_6091 IMG_6095IMG_6062IMG_6068