tp2386wf4756kq

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessing Learning Outcomes) โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์

กิจกรรมในวันที่ห้า ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner จัดขึ้น ณ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Pedagogy Studio ชั้น 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา อบรมในหัวข้อ “การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessing Learning Outcomes)” โดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายถึงหลักการวัดและการประเมิน การเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้ถูกต้อง และการใช้ Rubric เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานของนักศึกษา เป็นต้น

ne5805xb6186lj iv4593rh2809jv ep7132ts9212pt cd3031az7386ja tp2386wf4756kq

Leave a Reply

Your email address will not be published.