fa3-for-km-feature-pr

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ FA 3.0 for KM

ศูนย์ CELT และทีมกระบวนกร เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. ทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน มจธ. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผ่านกระบวนการ Facilitate “FA 3.0 for KM” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน facilitator อันประกอบไปด้วย 5 ทักษะสำคัญ ดังนี้

1. ทักษะทางด้านการประชุมสมอง (Conducting Brainstorm Meeting)
2. ทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อระดมสมอง (Activities for Brainstorm Meeting)
3. ทักษะในการการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (Data Analyzing and Conclusion)
4. ทักษะการเขียนกระดาน (Flip Chart Writing)
5. ทักษะการนำและการเกื้อหนุนวงสนทนา (Lead of Group Communication)
ทักษะดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาภายในองค์กร รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/Npu5MESalDXsr4o33
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2560
** จำกัด 30 ที่นั่ง หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมวันที่ 13 มกราคม 2560

หมายเหตุ
ตารางกิจกรรมจะประกาศให้ทราบภายหลัง หากผู้เข้าร่วมไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว ทางทีมจะรวบรวมเนื้อหาและจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอย่างน้อย 75% และเอกสารจะแจกเฉพาะผู้ที่ลงชื่อเข้าร่วมเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 8385 (คุณพลอยพชร)

vdo ประชาสัมพันธ์โครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.