bt5899ki7111bg

KMUTT 3.0 และการพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Pedagogy Studio ชั้น 14

กิจกรรมในช่วงเช้า อบรมในหัวข้อ “KMUTT 3.0 และ Outcome based education” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ซึ่งกิจกรรมเน้นการให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา การทำหน้าที่เป็นผู้สอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก การศึกษาไม่ใช่การให้เพียงความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดนโยบาย KMUTT 3.0

ต่อมา กิจกรรมในช่วงบ่าย อบรมในหัวข้อ “การพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Developing outcome based syllabus)” โดย ดร.กลางใจ สิทธิถาวร  กล่าวถึงการออกแบบรายวิชาให้เป็น Outcome based โดยยึดสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เป็นหลักหรือต้องบอกได้ว่าเมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้วผู้เรียนจะทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ Learning Outcome จะต้องเห็นพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนทำอะไรได้ ทำได้ดีขึ้นขนาดไหน ต้องระบุได้ว่าสมรรถนะที่ผู้เรียนควรทำได้/ควรมี/ควรเป็น คืออะไรบ้าง และออกแบบการเรียนการสอน (Pedagogy) กิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นๆ

si2667lb6429msfm4910xj4595teuv1977an2496ogkw2467ym8033anzz8102dx8802ag bt5899ki7111bg jp2294oc2398ll qe4732yw9647fw

Leave a Reply

Your email address will not be published.