xr9198fm5974ta

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม CELT

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) เปิดบ้านต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมอธิบายความเป็นมาของศูนย์ CELT และพาเยี่ยมชมภายในห้องทั้ง 4 ห้องด้วยกัน ซึ่งจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ การนำเลโก้มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ การจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน การรวบรวมเทคนิคการวัดประเมินผลในรูปแบบของการ์ด (Formative Assessment Card), การเรียนรู้ตามทฤษฏีจิตตปัญญา ชุมชนกระบวนกร(CoPs) และการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน (CELT) ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพาเยี่ยมชม Science Learning Space ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ob3549lq7887pfud4410pu4113hz jq3554ns1906yi nt2087og2067zs xr9198fm5974ta sx1478xt5061glxi4023sz3703azrm5938zt5915za

Leave a Reply

Your email address will not be published.