ax9602cl9045ip

กิจกรรม “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรม “Instructional Improvement Tools for Teaching and Learning in 21st Century” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้ ดร. พัฒนาช พัฒนะศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร. วรวิทย์ อิศรางกูร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเล่าถึงเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ถูกนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานภายใต้โครงการ USAID COMET (องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา) ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และรวมถึงประเทศอื่นๆ อีก 4 ประเทศด้วยกัน โดยโครงการ USAID COMET ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทำงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการศึกษากับความต้องการของตลาดแรงงาน  โครงการ USAID COMET จึงได้นำร่องในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาผู้สอน การออกแบบแผนการสอน ฯลฯ ดังนั้น เครื่องมือจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาบัณฑิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 14:00 -16:00 น. ณ. ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

>>USAID COMET Program Toolkits

>>USAID COMET intro

hp6674jw4096he rk2509ct3959fy ik2032au5271jc hp6156ys8549uc zp4222jq2972ry xq1000oz5105oh jb6534ae1814ik be6722yn9368df

ชม VDO ย้อนหลังได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.