IMG_1894

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้ LEGO เป็นสื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ SCAMPER และได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน

กิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยการบรรยายทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionnism เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการลงมือปฏิบัติ และให้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นได้ให้โจทย์ต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมฝึกฝนการต่อ lego ด้วยตนเอง

กิจกรรมวันที่สองและสาม วิทยากรบรรยายการใช้เครื่องมือ SCAMPER เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยการแบ่งทีมและสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตช็อคโกแลตในโรงงาน โดยการใช้ LEGO ในการสร้างแบบ หลังจากสร้างแบบจำลองเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงาน และเปิดรับความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท JET8 ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ CELT และการจัด LEGO workshop ครั้งนี้ด้วย

IMG_1909 IMG_1518 IMG_1554 IMG_1575 IMG_1585 IMG_1721 IMG_1768 IMG_1881 IMG_1894IMG_2110IMG_2114IMG_2116IMG_2047IMG_2068IMG_2100IMG_2149

2 thoughts on “LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559”

Leave a Reply

Your email address will not be published.