PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ CELT ได้จัดกิจกรรม PLC.05 ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จาก ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพัฒนาการสอนในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ โดยมีแรงบันดาลใจจากการที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และนำกลับมาปรับใช้ ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้ Project based learning กับวิชาที่รับผิดชอบ และค่อยๆขยาย รูปแบบการสอนไปในภาควิชา โดยการบูรณาการการสอนจากหลายวิชาที่เรียนในปีการศึกษาเดียวกันและสอดแทรกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ออกมาในรูปแบบการทำโปรเจคร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ ได้นำรูปแบบการสอนในลักษณะนี้ไปพัฒนาการสอนสำหรับ มจธ.ราชบุรี รายวิชา CPE100 Computer Programming for Engineer.

IMG_2453 IMG_2456 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2465 IMG_2452

สำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการสอนแบบ Active Learning ศูนย์ถึงก้าว โดย อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ สามารถติดตามชมวิดีโอย้อนหลังได้ในลำดับถัดไป

LEGO betagro workshop 17-19 สิงหาคม 2559

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO แก่พนักงานโครงการ C-FEPS-Betagro เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้ LEGO เป็นสื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ SCAMPER และได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน

กิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยการบรรยายทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionnism เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการลงมือปฏิบัติ และให้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นได้ให้โจทย์ต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมฝึกฝนการต่อ lego ด้วยตนเอง

กิจกรรมวันที่สองและสาม วิทยากรบรรยายการใช้เครื่องมือ SCAMPER เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยการแบ่งทีมและสร้างแบบจำลองกระบวนการผลิตช็อคโกแลตในโรงงาน โดยการใช้ LEGO ในการสร้างแบบ หลังจากสร้างแบบจำลองเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงาน และเปิดรับความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท JET8 ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ CELT และการจัด LEGO workshop ครั้งนี้ด้วย

IMG_1909 IMG_1518 IMG_1554 IMG_1575 IMG_1585 IMG_1721 IMG_1768 IMG_1881 IMG_1894IMG_2110IMG_2114IMG_2116IMG_2047IMG_2068IMG_2100IMG_2149

ศูนย์ CELT เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม PLC.05 “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว”

ศูนย์ CELT ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรชาว มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 บรรยายในหัวข้อ “Active Learning ศูนย์ถึงก้าว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอนในรูปแบบ Active Learning พร้อมเปิดวงสนทนาสักถาม พูดคุย เปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/Hu98QeUbOvJpZEfo1

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)

PLC05 web

 

Learning Outcome คืออะไร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) คืออะไร มีวิธีการเขียนอย่างไร วันนี้เรามี VDO สั้นๆ เพื่อเสริมความเข้าใจกันค่ะ
 
บทบรรยายและเสียงภาษาไทยโดย…อินทรี