อาจารย์จากอาเซียน เยี่ยมชม CELT

ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับอาจารย์จากหลากหลายประเทศในอาเซียน (TVET) เพื่อศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน CELT และการพัฒนาการศึกษาของ มจธ. หลังจากนั้นได้เชิญอาจารย์เยี่ยมชมนิทรรศการของ CELT อาทิ  ผลงานการวิจัยด้านการเรียนรู้  การเล่นเลโก้สำหรับผู้ใหญ่ (LEGO Serious Play) กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  เทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ เช่น Plicker, Formative Assessment Card, การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education จาก ETS,   Curriculum dashboard และการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

IMG_1356 IMG_1360 IMG_1370 IMG_1382 IMG_1389 IMG_1405 IMG_1419 IMG_1434

PLC.04 Fun – gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรม Fun – gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้  ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 4 ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) จัดขึ้นที่ ห้อง Pedagogy ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสอน จากการนำเทคนิคการสอนต่างๆ ไปใช้กับนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และเล่าถึงผลตอบกลับจากนักศึกษา โดยอาจารย์ปิติวุฒญ์ เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบควบคู่กันไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างทันที ทำให้สามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมแชร์ประสบการณ์ สักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีได้

IMG_1300 IMG_1315 IMG_1333 IMG_1347 IMG_1268 IMG_1283

ชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่

PLC.03: พัฒนาการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

สถาบันการเรียนรู้ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาของภาควิชาเคมี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหลายบทบาท อาทิ ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ร่วมกันในการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมีจากหลากหลายมิติ ในโอกาสนี้ สถาบันการเรียนรู้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของการคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แบบ “มองโลก มองตนเอง มององค์กร มองคนและตนเอง” (เช่น มองว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นต้น) เพื่อนำไปสู่การสร้างนักศึกษาที่มีความเป็น มจธ. ซึ่งจะใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป

ชมวิดีโอย้อนหลัง

กิจกรรม LEGO workshop โครงการ SOA+D Freshmen Preparation Camp2016

สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะสถาปัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภายใต้โครงการ SOA+D Freshmen Preparation Camp 2016 โดยจัดกิจกรรม workshop ด้วยการใช้ LEGO เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

P1130659 P1130667 P1130702 P1130727 P1130737 P1130738 P1130646

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PLC.04: Fun-gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching : CELT) สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม PLC.04: Fun-gible Approach เรียนให้สนุก เล่นให้จับต้องได้ วิทยากรโดย ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล จาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/29dZzLQ
สอบถามเพิ่มเติม 02-470-8384 (พลอยพชร)

PLC04_01