13133302_1002151099864070_2441322553723821511_n

การออกแบบแผนการสอน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การออกแบบแผนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner 1/59 ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ชั้น 14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กลางใจ สิทธิถาวร เป็นวิทยากรให้การจัดอบรม ให้อาจารย์สามารถออกแบบรายวิชาให้เป็น Outcome based โดยยึดสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เป็นหลักหรือต้องบอกได้ว่าเมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้วผู้เรียนจะทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรเป็นบ้าง ซึ่งหมายถึงการออกแบบทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน และวิธีวัดและประเมินผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หรือ Outcome ที่กำหนดไว้

13082540_1002150589864121_2164819365650915439_n 13164255_1002150913197422_1810218758282581217_n 13164448_1002150466530800_2317266045813716988_n 13151902_1002150126530834_4444258123492283327_n 13118826_1002150206530826_8661075002859525210_n 13139131_1002150403197473_2529750290172309277_n 13094162_1002150749864105_4057760507596522279_n 13087580_1002150993197414_6689511855033912029_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.