IMG_0019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมนิทรรศการของทางศูนย์ กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ CELT และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ และ อ.วุฒิชัย พลวิเศษ ที่ปรึกษาศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน จากนั้นพาเยี่ยมชมนิทรรศการที่ได้จัดแบ่งไว้เป็นโซนต่างๆ อาทิ เทคนิคกระบวนการจัดเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นต้น ก่อนรับประทานอาหารได้พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ที่  X-Classroom ณ อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 4  กิจกรรมในช่วงบ่ายเชิญผู้เข้าชมเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยทีมกระบวนกร และพาเยี่ยมชม Science Learning Space ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

IMG_0107 IMG_0113 IMG_0123 IMG_0138 IMG_0002 IMG_0050 IMG_0075

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.