50459_6

ต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์ CELT

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) ต้อนรับผู้เยี่ยมชมงาน เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหลายท่าน มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ อาทิ นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณชุติมา  อินทรประเสริฐ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, คุณกษิดิ์เดช  พูลสุขสมบัติ โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teach for Thailand และท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของทางศูนย์ และกิจกรรมอื่นๆของทางศูนย์

50459_1 50459_2 50459_3 50459_4 50459_5 50459_7 50459_8 50459_9

Leave a Reply

Your email address will not be published.