040459_6

อบรม หัวข้อ การวัดและประเมินผลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม หัวข้อ “การวัดและประเมินผลเบื้องต้น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14  ห้อง Pedagogy Training Studio การอบรมในครั้งนี้ ทางโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร โดยเนื้อหาของการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถออกแบบข้อสอบวัดประเมินผลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

040459_2 040459_3 040459_4 040459_5 040459_1

Leave a Reply

Your email address will not be published.