IMG_8948

เปิดบ้านศึกษาดูงาน ศูนย์ CELT

เนื่องด้วยกิจกรรม CELT Open House ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงาน อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก สถาบันการเรียนรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์ CELT รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกับการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายสนับสนุนที่ต้องให้การ Support การทำงานของสายวิชาการให้ดำเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันการเรียนรู้จึงจัดกิจกรรม Transformative Teacher ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 22, 23, 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน (CELT) ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม โดยกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ ผลงานการวิจัยด้านการเรียนรู้ การเล่นเลโก้สำหรับผู้ใหญ่ (LEGO Serious Play) กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ เช่น Plicker, Formative Assessment Card, การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education จาก ETS, Curriculum dashboard, การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตามทฤษฏีจิตตปัญญา ชุมชนกระบวนกร(CoPs) ในวันที่ 22, 23, 29 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็น อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากคณะครุศาสตร์โยธา และคณะครุศาสตร์อุตสาหการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ มจธ. รวมทั้งสิ้น 106 คน

IMG_9242 IMG_9266 IMG_8902 IMG_8912 IMG_8887

Leave a Reply

Your email address will not be published.