เปิดบ้านศึกษาดูงาน ศูนย์ CELT

เนื่องด้วยกิจกรรม CELT Open House ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงาน อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก สถาบันการเรียนรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์ CELT รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงกับการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายสนับสนุนที่ต้องให้การ Support การทำงานของสายวิชาการให้ดำเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันการเรียนรู้จึงจัดกิจกรรม Transformative Teacher ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 22, 23, 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน (CELT) ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม โดยกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ ผลงานการวิจัยด้านการเรียนรู้ การเล่นเลโก้สำหรับผู้ใหญ่ (LEGO Serious Play) กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ เช่น Plicker, Formative Assessment Card, การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตาม Outcome Based Education จาก ETS, Curriculum dashboard, การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตามทฤษฏีจิตตปัญญา ชุมชนกระบวนกร(CoPs) ในวันที่ 22, 23, 29 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็น อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากคณะครุศาสตร์โยธา และคณะครุศาสตร์อุตสาหการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ มจธ. รวมทั้งสิ้น 106 คน

IMG_9242 IMG_9266 IMG_8902 IMG_8912 IMG_8887

vdo ย้อนหลัง กิจกรรม Professional Learning Community ( PLC.01 )

vdo ย้อนหลัง กิจกรรม Professional Learning Community ( PLC.01 ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

บทสรุปงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน

ผ่านได้ด้วยดี สำหรับงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน – Center for Effective Learning and Teaching (CELT) ภายใต้แนวคิด “Transformative Teacher towards KMUTT3.0” เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้น ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14 มจธ.

12832352_1070544812998549_2289102614529837748_n

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีเปิด เวลา 9.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำคณะผู้บริหารและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดบ้าน CELT ตามโซนต่างๆ

หลังจากนั้น เวลา 10.15 น. ร่วมฟังการเสวนา จากวิทยากรพิเศษ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “Transformative Teacher”

12802844_984575771634256_66435411320965645_n

กิจกรรมในช่วงบ่าย เชิญชวนอาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมตามห้องต่างๆ ที่จัดแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนสื่อและเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา โซนเทคนิคการสอน โซนกระบวนกร โซนหลักสูตรและการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีโซนสภากาแฟ ที่อาจารย์สามารถนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองต่างๆด้านการศึกษา โดยมี Assoc.Prof.Dr.Ravinder Koul และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นำการสนทนาดังกล่าว

12832511_984578331634000_7357404403374740044_n 12794573_984578911633942_1799543131042023894_n 12801098_984577748300725_5376417054845681943_n 12800199_984576898300810_4739740633145792981_n

CELT open house คงจะผ่านไปไม่ได้ หากขาดทีมงานผู้จัด ที่ช่วยกันลงพลังกายและพลังสมอง ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ ศูนย์ CELT ขอขอบคุณ U-store by EITS Solution Co.,Ltd, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, KMUTT C4ED – Cluster For Educational Development, ETS – Education Technology Development and Service, LE – KMUTT learning environment ไว้ ณ ที่นี้

12809620_1070694442983586_1013436288506798898_n

บทสรุปของการจัดงาน CELT open house ไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ มจธ. รู้จัก CELT เท่านั้น แต่เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพิ่มพูนสมรรถนะด้านการสอนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน KMUTT 3.0

>>ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดภายในงาน

บทความพิเศษ โดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู

KMUTT 3.0 บทเรียนจากงานเปิดบ้าน ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน Center of Effective Learning and Teaching  อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/603273

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC)  ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร  ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

IMG_8839 IMG_8846 IMG_8860IMG_8863IMG_8867

PLC#02 “Transformative Teacher” วันที่ 14 มีนาคม 2559

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มจธ. ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Transformative Teacher โดยวิทยากร ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ศูนย์ CELT ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้

—————————————————–
สำรองที่นั่ง
http://bit.ly/1p3f9Bu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 8385 (พลอยพชร)