IMG_8372

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC) ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16:30 น. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC)  ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและสะท้อนบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ จุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้องปรับวิธีการสอน การค้นหาวิธีเพื่อจัดการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและแนวคิดในการจัดการสอนที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พยายามให้นักศึกษาเข้าใจในแก่นความรู้ เนื้อหาหลัก (Core concepts) ของวิชานั้นๆ ให้ได้ภายในการสอน 4 ครั้งแรก การสอนแบบ Co –teaching ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อช่วยกันบริหารจัดการ และช่วยกันออกแบบให้นักศึกษาทำโปรเจ็คเพื่อฝึกทักษะและประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น โดยหลักคิดที่สำคัญของการสอนนั้นคือการที่ผู้สอนต้องพยายามคำนึงถึงความแตกต่างในความรู้พื้นฐานของนักศึกษาและความสามารถในการเรียนรู้ (Learning curve) และการฝึกให้นศ. ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการทำโปรเจ็คอย่างสม่ำเสมอ

IMG_8375 IMG_8385 IMG_8396

Leave a Reply

Your email address will not be published.