เชิญชวนเข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0”

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effectiveness Learning and Teaching : CELT) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน CELT OPEN HOUSE ภายใต้ concept “TRANSFORMATIVE TEACHER TOWARDS KMUTT 3.0” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

poster_details

 

กำหนดการงานเปิดบ้านศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน “Transformative Teacher”
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16:00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14
ศูนย์สร้างเสริมการเรียนรู้และการสอน – Center for Effective Learning and Teaching (CELT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

schedule

หมายเหตุ  ผู้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน CELT ได้แก่  U-store by EITS Solution Co.,Ltd, สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,C4ED Cluster

poster_speaker

อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ http://celt.li.kmutt.ac.th/openhouse

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC) ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16:30 น. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Professional Learning Community, PLC)  ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและสะท้อนบทเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษา อาทิ จุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้องปรับวิธีการสอน การค้นหาวิธีเพื่อจัดการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นต้น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและแนวคิดในการจัดการสอนที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พยายามให้นักศึกษาเข้าใจในแก่นความรู้ เนื้อหาหลัก (Core concepts) ของวิชานั้นๆ ให้ได้ภายในการสอน 4 ครั้งแรก การสอนแบบ Co –teaching ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อช่วยกันบริหารจัดการ และช่วยกันออกแบบให้นักศึกษาทำโปรเจ็คเพื่อฝึกทักษะและประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น โดยหลักคิดที่สำคัญของการสอนนั้นคือการที่ผู้สอนต้องพยายามคำนึงถึงความแตกต่างในความรู้พื้นฐานของนักศึกษาและความสามารถในการเรียนรู้ (Learning curve) และการฝึกให้นศ. ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการทำโปรเจ็คอย่างสม่ำเสมอ

IMG_8375 IMG_8385 IMG_8396