CoP#20 ชุมชนกระบวนกร ภายใต้หัวข้อ ” บทบาทของ Facilitator ในการขับเคลื่อนองค์กร”

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา  สถาบันการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และชุมชนกระบวนกร จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP#20 ชุมชนกระบวนกร) ภายใต้หัวข้อ ” บทบาทของ Facilitator ในการขับเคลื่อนองค์กร” ณ ห้อง Facilitator & Coaching ชั้น 14 ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยทีม Facilitator จากบริษัทปูนซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในแง่มุมต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีในเกิดในองค์กร

IMG_7118 IMG_7120 IMG_7147 IMG_7167 (2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับศตรวรรษที่ 21

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21สำหรับครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม  2558 ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ซึ่งประกอบด้วยครู ครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 70 คน  โดยนำกระบวนการเชิงรุกเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning & Innovation skills) ทักษะชีวิตและการทำงาน (life and career skills) และทักษะด้านข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ให้แก่คุณครู มีการใช้เทคนิคการสอนและการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นพื้นฐาน (game based learning) ในการสร้างสื่อการสอนที่ตอบสาระวิชาเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ได้อำนวยความสะดวกในส่วนของพื้นที่การจัดกิจกรรม เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับการอบรมในครั้งนี้

DSC_0446 DSC_0436 IMG_6220 DSC_0451 IMG_6200 IMG_6233 IMG_6581_E IMG_6249 IMG_6255

 

 

Program learning outcome training (PLO)

อบรมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ทางสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้ประธานหลักสูตรเพื่อที่จะปรับหลักสูตรให้เน้นสมรรถนะของนักศึกษา ได้มีหลักสูตรนำร่องการประกันคุณภาพ AUN-QA และหลักสูตรที่ครบรอบ จำนวนมากกว่า 80 หลักสูตรได้เข้าทำการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558

     IMG_5935 IMG_7198 IMG_7205 IMG_7207 IMG_7218