12107145_781419878635794_1588658715955350564_n

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “ตามติดการเรียนการสอน ณ มจธ.ราชบุรี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้พาบุคลากรใหม่สายวิชาการ หรือ NAS รุ่นที่ 6 เดินทางไปยัง มจธ.ราชบุรี เพื่อดูการเรียนการสอนใน Module ไฟฟ้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็นการเรียนการสอนห้องใหญ่เวลา 08.30-10.30 น. หลังจากนั้นจะเป็นการสอนในห้องย่อย นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทำแบบฝึกหัด และนำเนื้อหาที่ได้เรียนในห้องใหญ่ไปประยุกต์ใช้ โดยมีอาจารย์ประจำห้องย่อยช่วยเป็น Facilitator หลังจากนั้น NAS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนทั้งห้องใหญ่และห้องย่อย มีประเด็นด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี และ ดร.ทรงพล ชื่นคำ อาจารย์ประจำมจธ.ราชบุรี มาให้ข้อมูลแนวคิด และหลักสูตร ของการจัดการเรียนการสอนใน มจธ.ราชบุรี ซึ่งทำให้เห็นถึงความต้องการสร้างบัณฑิตที่เป็น Change Agent และนำไปสู่การออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และวิธีการสอนที่แตกต่างจาก มจธ.บางมด

12122551_781419625302486_4532136615174233152_n 12096550_781419681969147_2531194289389191802_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.