IMG_5761

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. (2): Course Syllabus Design”

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. (2): Course Syllabus Design” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และดร.กลางใจ สิทธิถาวร เป็นวิทยากร

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการ Workshop การออกแบบรายวิชาให้เป็น Outcome based คือการออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เป็นหลักหรือต้องบอกได้ว่าเมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้วผู้เรียนจะทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรเป็นบ้าง ซึ่งหมายถึงการออกแบบทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน และวิธีวัดและประเมินผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หรือ Outcome ที่กำหนดไว้

การอบรมเน้นให้อาจารย์รู้จัก Learning Outcome = Result of Learning ผู้สอนจะต้องสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนทำอะไรได้ ทำได้ดีขึ้นขนาดไหน ต้องระบุได้ว่าสมรรถนะที่นักศึกษาควรทำได้/ควรมี/ควรเป็น คืออะไรบ้าง (Learning outcome) และออกแบบการเรียนการสอน (Pedagogy) กิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นๆ หลังจากนั้นได้ให้อาจารย์ลองออกแบบรายวิชาโดยเริ่มจากกำหนด Learning Outcome ของรายวิชา และนำไปสู่การออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมที่ใช้ และวิธีการวัดประเมินให้ตรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ Learning Outcome และวิธีการสอนต่างๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ควรปรับปรุงอย่างไร ซึ่งอาจารย์สามารถนำหลักคิดนี้ไปใช้ได้จริงในการออกแบบรายวิชาของตนเอง

IMG_5790IMG_5823

Leave a Reply

Your email address will not be published.