12027641_775088129268969_6935431475050792989_n

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF”

12006349_775087832602332_3465789862235886282_n

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF” โดย รศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน์ จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ โดยในกิจกรรมได้ให้แนวคิดพื้นฐานของการวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้อาจารย์เข้าใจหลักคิดของการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของ การวัด (Measurement) การประเมิน (Evaluation) และการวัดประเมิน (Assessment)

กระบวนทัศน์ใหม่ของการวัดประเมินคือ Assessment ซึ่งครอบคลุมทั้งการวัดและการประเมิน (ผล) และสิ่งที่ไม่ใช่การวัด ผู้สอนต้องทำหน้าที่เป็น Assessor กล่าวคือนอกจากการวัดประเมินผู้เรียนแล้ว ผู้สอนยังสามารถให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและทันการณ์

โดยผู้สอนยังต้องใช้แนวทางการวัดประเมินโดยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นทักษะปัญญาขั้นสูง และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง (Performance based) เช่น กำหนดโจทย์ ให้ปฏิบัติหรือแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมหรืองานที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เน้นให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ และผู้สอนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของตน (self-reflection)

“นักวัดที่ดีต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนถามตัวเองได้ว่า ที่ผ่านมาผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรจึงมีผลการเรียนแบบนี้ และจะปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเอง หรือผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง”

12006329_775088455935603_4609035664781946110_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.