NAS รุ่นที่6 กิจกรรมหัวข้อ ““Classroom Management”

IMG_5217IMG_5210

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (outcome-based learning) ในโอกาสนี้ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ดร. ประภัสสร วงษ์ดี จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นวิทยากร วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมหลากหลายด้วยการสวมบทบาทเป็นนักเรียน และสะท้อนข้อคิดของการเป็นผู้สอนและวิธีการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและช่วยกันเรียนรู้ผ่านกระบวนการเพื่อนสอนเพื่อน, การถ่ายทอดความรู้โดยเลือกเน้นที่ essential knowledge, วิธีการสอนที่อาจารย์ไม่ได้เป็นผู้บอกความรู้โดยตรง แต่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator), หลักคิดของการสอนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหาคำตอบมากกว่าการตัดสินความถูก-ผิดของการตอบ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของการสอนแบบ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ” (Active learning) จากประสบการณ์ของดร.ประภัสสร วงษ์ดี ที่ได้ทดลองปรับเปลี่ยนการสอนวิชาที่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ (นักศึกษามากกว่า 80 คน) จากเน้นการบรรยายมาเป็นการสอนโดยใช้รูปแบบของ Flipped classroom ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเสริมการวัดประเมินเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของนักศึกษา (formative assessment) ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้อาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ได้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าสนใจและบทเรียนจากการปฏิบัติจริงของผู้สอนที่พยายามพัฒนาการเรียนการสอนของตนเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

IMG_5334

 

Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors

512PML6U8hL._SX385_BO1,204,203,200_

This expanded and updated edition of the best-selling handbook is an essential toolbox, full of hundreds of practical teaching techniques, classroom activities and exercises, for the new or experienced college instructor. This new edition includes updated information on the Millennial student, more research from cognitive psychology, a focus on outcomes maps, the latest legal options on copyright issues, and more. It will also include entirely new chapters on matching teaching methods with learning outcomes, inquiry-guide learning, and using visuals to teach, as well as section on the Socratic method, SCALE-UP classrooms, and more.

พิธีเปิด New Academic Staff รุ่นที่ 6 และกิจกรรมหัวข้อ “ครู อาจารย์ ศิษย์”

openNAS6_2เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมโมดูล Teaching and Learning ของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

openNAS6_3

และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวเปิดงานและให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของการจัดอบรมโมดูลด้านการพัฒนาทักษะด้านการสอนและการจัดการเรียนรู้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ

 

ภายหลังพิธีเปิด ได้เริ่มต้นกิจกรรมแรกของโมดูล ด้วยหัวข้อ “ครู อาจารย์ ศิษย์” ซึ่งสถาบันการเรียนรู้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ ได้เรียนรู้ถึงบทบาทความเป็นครู ในมิติของการสอนที่เปิดใจ และทำความเข้าใจในผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น พื้นฐานความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึงการจัดการสถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยวิทยากรผสมผสานหลากหลายกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ NAS#6 ได้ละลายพฤติกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำรวจตัวตน สะท้อนความรู้สึก และฝึกการสวมบทบาทในสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เข้าใจและปรับทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นครู โดยที่มีเทคนิคการสอนต่างๆ แฝงอยู่ในกิจกรรมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและเปิดรับการเรียนรู้ เช่น การเชื่อมต่อความรู้สึกกับผู้เรียน (Connect/Disconnect) การทำความเข้าใจในโหมดปกป้องตนเองของบุคคลลักษณะต่างๆ (4F: fight, freeze, fake, flight) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สัมผัสถึงสมองในส่วน Limbic ด้วยหลักของ Golden circles (การตั้งคำถามระดับ Why) และการทำ Group process ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่นโดยไม่ด่วนตัดสิน เป็นต้น

openNAS6_5