about CELT

วิสัยทัศน์

พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีและความมีส่วนร่วมของนักศึกษา

พันธกิจ
•    เพิ่มพูนสมรรถนะของอาจารย์ด้วยการจัดฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา และการสัมมนาด้านการเรียนการสอน
•    สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่
•    สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา เช่น เทคนิคการสอน สื่อการสอน การทำวิจัยในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

staffs

One thought on “about CELT”

  1. เรียนผู้บริหารและบุคลากร CELT KMUTT ที่เคารพทุกท่านค่ะ
    จะขอความอนุเคราะห์พาบุคลากรของคณะไปดูงานห้องไมโครทิชชิงค่ะ ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะ ติดต่อประสานงานที่ไหนได้บ้างคะ รบกวนขอคำแนะนำได้ไหมคะ จักขอบคุณยิ่ง

    จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.