ขอวเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal”

poster

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal”

ในยุคที่การเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเราต่างก็รู้กันดีว่าการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสอนแบบเจอหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็ก และเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของเราให้ถึงขีดสุด ครูอย่างเราจำเป็นต้องรู้อย่างมีหลักว่าจะต้องคิด ต้องทำ และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง

OKMD ชวนคุณครูประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำ อาทิ เรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ออนไลน์ การสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการสอนออนไลน์อย่างเหมาะสม การประเมินการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการสอนออนไลน์กับคุณครูคนเก่ง 3 ท่าน ได้แก่ ครูบอย อิทธิชัย รัตนถาวร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ครูเปิ้ล สุรีรัตน์ สายบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และครูไอเดีย ฐิรชา แก้วพฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในเวทีเสวนา “ถอดรหัส : สอน online ยังไงให้มงลง” แล้วลงมือฝึกออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน (Onsite)

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (Onsite & Online)
วันที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ลงทะเบียนที่นี่ : https://forms.gle/WFUwr813FtmzXzbN7

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ OKMD www.facebook.com/OKMDInspire

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

Poster

เปิดรับที่นั่ง Onsite เพิ่มเติมสำหรับบุคลากร มจธ. จำนวน 10 ที่นั่ง ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ตึก S3

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การนำ Hybrid Learning สู่การปฏิบัติ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid learningกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์
 2. แลกเปลี่ยนเทคนิคการประยุกต์ใช้การถอดบทเรียนกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยากรโดย

 1. ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. อ.ดวงใจชนก พรรษา คณะศิลปศาสตร์
 3. คุณสุมนา สุวรรณอำภา CELT

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3AkjYgh

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 50 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

NLP#19 Learning Design for Financial Planning ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน

NLP19

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #19
Learning Design for Financial Planning
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงิน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น.
ผ่าน Zoom Application

วิทยากรโดย
ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง, SFHEA อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้
อาจารย์พชร จันทร์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เป้าหมายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาค้นคว้าและออกแบบการเรียนรู้ด้านบริหารการเงินจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้กับผู้เรียน

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3AI75hu
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #18 KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer

Poster_NLP18-01

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #18
KOSEN KMUTT : Innovative Practical Engineer
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร จากโครงการ KOSEN KMUTT

 1. ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 2. Dr.Kano Seiji
 3. Dr.Takashima Takaaki
 4. อ.ธรรศ อยู่สุนทร
 5. อ.จินตนา วงค์ต๊ะ
 6. อ.วิทูร บุญโพธิ์
 7. อ.วิวัฒน์วงศ์ กีรติการุณย์
 8. อ.ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามวิถี KOSEN KMUTT ให้เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านและทุกมิติ
 2. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้จากโครงการ KOSEN KMUTT
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่    https://bit.ly/3J3DscU
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Story-based Learning” บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์

poster-01

สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ ร่วมกับ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #17
Story-based Learning”
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์ 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากรจากสำนักงานห้องเรียน วิศว์ – วิทย์ โครงการ วมว.

 • ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
 • อาจารย์ชนกานต์ โกรวโซว
 • อาจารย์วิทูร บุญโพธิ์
 • ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์
 • ดร.อานนท์ ทองซาว
 • อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. บทเรียน และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Story-based Learning ตามแนวทางของห้องเรียน วิศว์ – วิทย์
 2. ทิศทางการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษอย่างรอบด้านและทุกมิติ
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนได้ที่   https://bit.ly/3osTm6X
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385  Line:@646ernjg

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #16 “Skill Mapping in Practice”

โปสเตอร์-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #16 “Skill Mapping in Practice” ประสบการณ์จากการนำ Skill Mapping ไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. รศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. แนวทางการนำ Skill Mapping ไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิต
2. ประสบการณ์การใช้ Skill Mapping เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3B0HFfx
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385 Line:@646ernjg

ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies

pr active learning-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ
Active Learning for Hybrid Teaching Methodologies
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. แนวทางการออกแบบการสอนที่เป็น Active Learning สำหรับ Hybrid Learning
2. ฝึกปฏิบัติออกแบบ และนำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การให้คำแนะนำจากวิทยากร
วิทยากรโดย อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่าน Application ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3yZAYbS
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 50 คน
มี E-certificate หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญบุคลากร มจธ.เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม

Basic-01Basic-02

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร มจธ. ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อการทำงานเชิงรุกกับภาคอุตสาหกรรม

เมื่อมหาวิทยาลัยต้องรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นคนวัยทำงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต ทำให้บทบาทของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนตาม

ศูนย์ iMAF สำนักเคเอ็กซ์  (KX-build Academy) ร่วมกับโครงการ C-ChEPS สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม (Basic Industrial Facilitator Development Program) โดยใช้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง และประสบการณ์ในการพัฒนากำลังคนเพื่อทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี

หลักสูตรนี้มี 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

 1. Industrial Coordinator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ)
 2. Industrial Lecturer (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการออกแบบหลักสูตรและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม เป็นทั้งผู้สอนและผู้ประเมินผลการเรียนรู้)
 3. Industrial Facilitator (เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุน อย่างใกล้ชิดหรือรายบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน)

โดยท่านสามารถเลือกเรียนโมดูลแนะนำ และโมดูลอื่น ๆ ที่สนใจได้ไม่จำกัด ที่มีมากถึง 15 โมดูล
สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรคือ

 1. เวทีให้พบกับภาคอุตสาหกรรม
 2. ต้นแบบหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ที่ออกแบบตามหลัก OBE
 3. เทคนิค วิธีการในการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation)
 4. ประกาศนียบัตร จากศูนย์ผู้เกื้อหนุนฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  เมื่อผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ได้รับการบันทึกชื่อลงใน Industrial Facilitator list , KMUTT เพื่อรับโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของท่าน ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง  หรือ สแกน QR Code ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมอบรมฟรี สำหรับบุคลากร มจธ.)
Link สมัครเข้าร่วมโครงการ:  https://forms.office.com/r/n5r0STT2vq

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการเรียนรู้
02-470-8385
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต :นักพัฒนาการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications

poster seminar-01 poster seminar-02

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience Center for Research and Innovation) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Neuroscience for Life ในซีรีส์ด้าน Advanced Neurotechnology and Its Implications เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการทำงานของระบบประสาท ด้วยการประสานความรู้ในงานวิจัยด้าน neuroscience กับ computational science เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์

โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. Computational neuroscience and neurological disorders

ประสาทวิทยาการคำนวณและโรคทางสมอง
วันอังคารที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ณัฐธิดา รุ่งรัศมีทวีมานะ
Salk Institute for Biological Studies, San Diego, California, USA

 1. Neuroimaging and its clinical applications

เทคนิคภาพฉายรังสีสมองและประโยชน์ทางการแพทย์
วันอังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ฤดีรัตน์ กีรติวิทยายุต และ อ.ชญานนท์ ภมะราภา
โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 1. Using deep learning to accelerate magnetic resonance imaging (MRI)

การใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวิเคราะห์ภาพถ่ายสมองจากMRI
วันอังคารที่ 12 ก.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร. อิทธิ ฉัตรนันทเวช
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. Neuroscience of aging and cognitive impairment

ประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายภาวะเสื่อมถอยของสมองและการรู้คิดในผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13:00 น. -15:00น.
โดย อ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. Explainable AI for neuropsychological diagnosis

การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติทางสมอง
วันอังคารที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย อ.ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
Chula Intelligent and Complex Systems Lab,
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 1. Objective Measurements of Sleepiness in Healthy Humans

ดัชนีทางประสาทสำหรับวัดคุณภาพการนอนในประชากรที่มีสุขภาพดี
วันอังคารที่ 9 ส.ค. 65เวลา 10:00 น. -12:00น.
โดย ดร.ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง
Walter Reed Army Institute of Research | WRAIR · Center for Military Psychiatry and Neuroscience Research, Silver Spring, Maryland, USA

กรุณาลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อรับการยืนยัน และ Zoom Link เพื่อเข้าร่วมสัมมนา
ตาม Link หรือ scan QR Code
https://forms.gle/y74HgHQNHwC6XVtK6

ติดต่อสอบถามได้ที่
CELT Line Official Account ID: @celtkmutt
Email: duanghathai.wiw@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #15 “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping”

NLP15-01

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #15
“การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ”

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 12.00 น.

วิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีต รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  และ รศ. ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) ตามความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละสายงาน
 2. แนวทางการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ในด้านอุปสงค์ (Demand Side) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 3. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ ในการจัดทำ Skill Mapping กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Reinventing University System
ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3xmhPQS
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385