ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

Research for Learning supporter-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้น

วิทยากร โดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และดร.วิทวัส มิ่งวานิช

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
– กรอบแนวคิดในการจัดทำงานวิจัย/ศึกษาผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา: 09.00-16.30 น.

ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3kv33hM

รับจำนวนจำกัด เฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ.

จัดโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง

Page1

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครลูกจ้างสถาบันการเรียนรู้-3-ตำแหน่ง

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และผู้ประสานงานโครงการฯ (JSTP) ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม https://bit.ly/2FFSQiW

ส่งเอกสารสมัครงาน ที่ https://forms.gle/s7JANUjXiPntrSX16

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

Visual note-taking-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

  • หลักการและแนวคิดของ Visual Note-taking
  • เทคนิคการจดบันทึกแบบ Visual Note-taking
  • ฝึกฝนทักษะการจดบันทึกเรื่องราวหรือองค์ความรู้ แบบ Visual Note-taking

ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม

จัดโดย Team CELT

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3mkXbZG

หมายเหตุ รับเฉพาะบุคลากร มจธ.

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

counselling-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop “Counselling การให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา”

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. การให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง

2. แนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือการพูดคุยระหว่างบุคคลเพื่อคลี่คลายปัญหา

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากรโดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/30JTYtW

หมายเหตุ รับเฉพาะบุคลากร มจธ.

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

premiere-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop “Premiere Pro Basic เพื่อผลิตสื่อการสอนดิจิทัล”

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้อง Pedagogy สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14

สิ่งที่ได้เรียนรู้:

1. รู้จักกระบวนการผลิตชิ้นงานสื่อการสอนวิดีโอ และทีมบุคลากรในการทำงาน

2. รู้จักเครื่องมือ กระบวนการทำงาน และเทคนิคตัดต่อเบื้องต้น ของโปรแกรม Adobe Premiere Pro

3. ฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือ เพื่อตัดต่อวิดีโอ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/33mz320

หมายเหตุ โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมลงโปรแกรมให้พร้อม มาในวันกิจกรรม

หากท่านมีวิดีโอที่ต้องการตัดต่อแล้ว สามารถนำมาในกิจกรรมได้

โดย ท่านสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.  https://www.cc.kmutt.ac.th/download.html

ตรวจสอบ Spec คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการอบรม

https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html

จัดกิจกรรมโดย CELT TEAM สถาบันการเรียนรู้

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

soft skill 1-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ.

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. รู้จักทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของ Soft Skills Assessment

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

3. ทดลองปฏิบัติ และออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

โดย รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมฟรี!!

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/330SbSZ

หมายเหตุ อาจารย์ภายนอก มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ในจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

คณะผู้จัดดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ก่อนลงทะเบียน: กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ว่าท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดกระบวนการ

ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review (AAR) “ระลึกย้อน…สะท้อนกระบวนคิด”

aar-01

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญนักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Online Workshop – After Action Review  (AAR) “ระลึกย้อนสะท้อนกระบวนคิด

มาร่วมเรียนรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. รู้จักความหมาย และประโยชน์ของ

1.1.การถอดบทเรียน (Lesson Learned)

1.2. การทบทวนหลังกิจกรรม After Action Review (AAR)

2. เรียนรู้ ขั้นตอน และเทคนิคการถอดบทเรียน

3. ทดลองฝึกปฏิบัติ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 .

ผ่าน application ZOOM

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gKCC5y

จัดโดย ทีมพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้

**รับเฉพาะบุคลากร มจธ. จำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

brain w3-01

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Executive function ทักษะสมองเพื่อชีวิตและการเรียนรู้ “

ชวนมารู้จักความหมายและองค์ประกอบพื้นฐานของ Executive Function (EF) และร่วมเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาทักษะ EF

พูดคุยกับ

น.ส.กานดา เลิศลดาลักษณ์

นักวิจัย สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Zp4FQW

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com

ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

105601665_3069764559736230_746146214104240897_o

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับการศึกษาเครือข่ายการประสานงานของสมอง ว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรที่ทำให้เราสามารถประมวลผล จดจำ ตัดสินใจได้ตามบริบทและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ และสามารถนำแนวคิดนี้มาขยายผลเพื่อให้เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยทางสมองได้หรือไม่ อย่างไร โดยการใช้เทคนิค functional MRI ร่วมกับการวิเคราะห์ผล ที่มุ่งที่จะเข้าใจการประสานงานของสมองหลายๆส่วน (แทนที่จะศึกษาแยกแต่ละส่วนอย่างสมัยก่อน) ภายใต้สมมติฐานว่า สมองแต่ละส่วนนั้นทำงานแยกกันก็จริง แต่ก็ช่วยประสานงานกันเพื่อให้ทำงานซับซ้อนได้

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น.
Zoom Meeting ID: 976 2616 6348

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

seminar 2

สถาบันการเรียนรู้ (

Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)  ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

พูดคุยกับ

ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น.

ผ่าน application Zoom (รับลิ้งหลังกรอกแบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรม)

ลิ้งทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Mu65Dy

สอบถามเพิ่มเติม

CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt

E-mail : celt.kmutt@gmail.com