ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรม New Learning Platform #14 เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

PosterNLP14_NLP14_Poster

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา  เข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรมออนไลน์

New Learning Platform #14
เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา
 2. แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ทางวิชาการ
 3. ทดลองวางแผนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3NiBUN2

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning

โปสเตอร์-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ
Rubric Design for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. เรียนรู้หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubric
 2. แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ Scoring Rubric สำหรับ Hybrid Learning
 3. เทคนิคการใช้ Scoring Rubric เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน

วิทยากรโดย รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/37DiQtN

กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 25 คน

มี E-certificate  หากท่านเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ Student Engagement Strategies for Hybrid Learning

Student Engagement Strategies-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ Student Engagement Strategies for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1.แนวทางการออกแบบการสอนและสร้าง Student Engagement สำหรับ Hybrid Learning
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Student Engagement Strategies ในการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และผศ. ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา: 13.00-16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3Mzx9yr
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในอนาคตในรูปแบบของเทคโนโลยี metaverse

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกเสมือนในจักรวาลนฤมิต (Metaverse)
2.นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วิทยากรโดย ดร.สุธิวัชร ศุภลักษณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3w2Wz2c
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”

nlp13-01

 

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ.
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์

New Learning Platform #13
“บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ปาฐกถา “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน”
โดย รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเสวนา “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”
มุมมองจากนักวิจัยพื้นที่กับการสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายสุเมธ ท่านเจริญ  ที่ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
รศ. ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้

 • แนวคิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 • งานวิจัยเพื่อสังคม กับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์และมุมมองจากนักวิจัยพื้นที่

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3tJbqfq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร. 02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

poster-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้:
แนวทางการประเมินนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนแบบ Hybrid Leaning/Online Learning

วิทยากรโดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา: 09.00-12.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3BJMXdE
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

Design thinking For Hybrid Learning

Poster_PR design thinking activities for learners-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ
Design thinking For Hybrid Learning

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. เรียนรู้หลักการ Design thinking
 2. ฝึกใช้หลักการ Design thinking วิเคราะห์ Persona, Learner Journey map และออกแบบกิจกรรม รูปแบบการสอน ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอน Hybrid ในวิชาที่รับผิดชอบ
  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนที่เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal)

วิทยากรโดย รศ.ดร. ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ผ่าน Application ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3LOWpRv
กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
จำกัด 20 คน เฉพาะบุคลากร มจธ.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สถาบันการเรียนรู้ โทร.02-470-8385

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

Screen Shot 2022-02-22 at 6.29.57 PM

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ท่านที่สนใจ สามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ตาม link นี้

https://events.apple.com/content/events/education/sg/en/default.html?token=xww6uj7woR0X9A3Y-aIJQUdVdH60MurN7MAvJSY75sHQxWqaTEhMjEmalXqC7MMJuZhb5cze3vtoL0nHAGirXhcGlvVfbeOSca2wjYDoLAT3p5Fai_lbNzqSnOlbj0MR8w&a=1&l=e

หมายเหตุ

 • กิจกรรมจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรุณาตรวจสอบเวลาอบรมตามเวลาสิงคโปร์ (SGT)

จัดกิจกรรมโดย Apple

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Apple Education Learning Series – Feb – Mar 2022

รูบริคคืออะไร

รูบริคคืออะไร

รูบริคเป็นเครื่องมือในการให้คะแนน (scoring tool) ที่มีการอธิบายระดับคุณภาพของพฤติกรรมหรือสิ่งที่ประเมิน ใช้ได้ทั้งในการประเมินกระบวนการ และผลงาน สามารถใช้ได้ทั้งในการสอน และการประเมิน

 • Performance ที่จะระบุในรูบริคมาจากผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอนนั้น ๆ
 • รูบริคเป็นตัวชี้วัด (indicator) ของผลการเรียนรู้
 • ประเภทของ performance แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ process และ product

รูบริคมีความสำคัญอย่างไรในการประเมินการเรียนรู้

รูบริค ช่วยในการสอน ทำให้ผู้สอนได้เจาะจงไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการเน้นตามสิ่งที่ตนต้องการ “สอน”  นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างการสอนกับการประเมิน
รูบริค ช่วยในการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ถึงความคาดหวังของการเรียนนั้นๆ หรือเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยเฉพาะหากเป็นการใช้รูบริคที่ออกแบบและนำมาใช้โดยเน้นที่การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน (ดู ประเภทของการประเมินใน Resources) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนซ้ำๆ และใช้เกณฑ์ประเมินรูบริคแบบเดิมที่จะช่วยให้เห็นถึงเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาได้ ในกรณีที่ให้ผู้เรียนมีส่วนนการคิดเกณฑ์และรายละเอียดของรูบริค ยังถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไปที่เรื่องของการเรียนรู้อยู่เสมอในการทำงานที่มอบหมายเหล่านั้นว่ามากกว่าเน้นที่งการทำงานให้เสร็จ


ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในการเขียนและใช้รูบริค

Task-based, not learning-based
ใช้รูบริคเพื่อประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/การทำงานนั้นๆ มากกว่าที่การเรียนรู้หรือ LO เป็นรูบริคที่เขียนเกณฑ์การประเมินที่แสดงถึง “ตัวงาน” ไม่ใช่เกณฑ์ที่จะบ่งชี้ถึงผลการเรียนรู้ กลายเป็นการประเมินว่าทำกิจกรรมเสร็จตามที่กำหนดหรือไม่ ถือว่าบรรลุเพียงการทำงานที่จบ/ครบถ้วนขั้นตอน ต่างจากรูบริคที่ดีซึ่งควรเป็น learning-based หรือที่เน้นว่าเกิดการเรียนรู้อะไรในการทำกิจกรรม/ขั้นตอนนั้น
Confusing rubrics with requirements or quantities
เป็น “checklist” ที่ประเมินถึงการทำตามข้อกำหนด (compliance) ว่าทำ/ไม่ทำ หรือ มี/ไม่มี ในสิ่งที่ไม่ได้บ่งชี้การเรียนรู้ หรือการตรวจปริมาณ หากใช้รูบริคเพื่อการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีคิดนี้ ก็เท่ากับกำลังทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจกับการทำงานให้ครบถ้วนแต่อาจไม่ได้เรียนรู้อะไร
Confusing rubrics with evaluative rating scales
คำอธิบายพฤติกรรมไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆ แต่มีเพียงการแบ่งเป็น rating scales เช่น Excellent, Good, Fair, Poor หรือใช้กราฟฟิคที่สื่อว่าดี-แย่ เป็นต้น เพื่อเพื่อตัดสินในลักษณะของการไล่ระดับจากน้อย-มาก ไม่ดี-ดี โดยที่ไม่มีคำอธิบายว่าคุณภาพของแต่ละระดับเป็นอย่างไร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

nlp12-01

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์
New Learning Platform #12
“เรื่องเล่าจากครู….เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
พบกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT
ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
• Hybrid Learning: การออกแบบ การนำไปใช้ ปัญหา และการแก้ไข
• การให้คำปรึกษาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
• Hybrid Learning: ประสบการณ์การนำ Technology for Teaching นำไปปรับใช้ โดยอ้างอิงแนวคิด TPACK
ดร.ภาณุ แสง-ชูโต ภาควิชามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
• Hybrid Learning: ในการออกแบบการสอนที่เป็นแบบ project-based
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่ร่วมคิดและปรับไปพร้อมกับนักศึกษา
ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาจะได้เรียนรู้
ข้อค้นพบและบทเรียนจากคณาจารย์จากหลากหลายสาขา
จากประสบการณ์การจัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน Hybrid Learning
ตั้งแต่การออกแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน ปัญหาที่พบและการแก้ไข
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3fqYjsu
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ E-mail : celt.kmutt@gmail.com