รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม --------------------------- ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้) กติการ่วมสนุก สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรื...

Read More