กิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น"

ขอเชิญนักศึกษา มจธ. และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #8 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น" โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงก...

Read More