ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การใช้ละครหุ่นเงาในการจัดการเรียนการสอนกับเยาวชน (ประสบการณ์จากโปแลนด์)" วิทยากร โดย คุณสุธารัตน์ สินนอง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง facilitator room ชั้...

Read More

Cops อาจารย์ beginner

ในวันที่ 8 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ มจธ. (Beginner) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cops) ของอาจารย์ใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ อ.ใหม่แลกเปลี่ยนความรู้สึก ประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมาร่วมกัน โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ หัวข้อในพัฒนาการของตนเอง เร...

Read More