FA 3.0 for KM ครั้งที่ 6

กิจกรรมอบรมทักษะกระบวนกรภายใต้โครงการ FA 3.0 for KM ผ่านมาถึงครั้งสุดท้าย ในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Facilitator ชั้น 14 ตึกนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียน 6 ทักษะของการเป็นกระบวนกร จากการผ่านการอบรมทั้ง 5 ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions วันที่ 11 กันยายน 2017 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.oo น. ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี register link: http://bit.ly/2x4YB4q   Duo Neuro Talk: How the brain makes decisions from their research recently published in top journals in the field of Neuroscience including Nature, Science, N...

Read More