FA 3.0 for KM ครั้งที่ 2

กิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในโครงการ FA 3.0 for KM จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้อง facilitator อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการนำเสนอและทบทวนกิจกรรมปรับท่าที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ กิจกรรมหลักๆในวันนี้...

Read More