อบรมอาจารย์นิเทศก์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ได้จัดกิจกรรมอบรมอาจารย์นิเทศก์ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ให้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน อาจารย์นิเทศก์นั้นเป็นกลไกสำคัญในการเรียนรู้ของอาจารย์ใหม่ในส่วนที่เป็น social learning ...

Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม FA3.0 for KM และกำหนดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน มจธ. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผ่านกระบวนการ Facilitate ทั้งหมดจำนวน 39 ท่าน และแจ้งกำหนดการวัน/เวลา เข้ารับการอบรม จำนวน 6 ครั้ง หากท่านไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งให้ทราบ หรือต้องการสอบถามเ...

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันอังคารที่  10  มกราคม  2559  ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน(CELT) ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. โดยนำการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Outcome Based Education (OBE) และ Learning space” โดย ผศ.ดร. สกล ธีระวรัญญู...

Read More