การออกแบบแผนการสอน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การออกแบบแผนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner 1/59 ณ ห้อง Pedagogy Training Studio ชั้น 14 โดยไ...

Read More

สถาบันการพลศึกษา เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เยี่ยมชมนิทรรศการ ศึกษาดูงานของศูนย์ CELT โดยได้รับความสนใจในด้านของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียน...

Read More