มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้ ต้อนรับฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมนิทรรศการของทางศูนย์ กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของศ...

Read More

กิจกรรมก้าวแรกสู่การสอน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น .สถาบันการเรียนรู้ จัดกิจกรรมหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การสอน” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบ KMUTT Professional Standard Framework (PSF) ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล แ...

Read More

CoPs#26 เกมและการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชุมชนกระบวนกร มจธ. และสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ Facilitate เพ...

Read More

อบรม หัวข้อ การวัดและประเมินผลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม หัวข้อ “การวัดและประเมินผลเบื้องต้น” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิ...

Read More

อบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching) สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเก...

Read More