มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ สุรินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์ CELT

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) นำโดย ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู และ ดร.กลางใจ สิทธิถาวร ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ สุรินทร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมบูท ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ การเล่นเลโก...

Read More

อบรมการใช้งาน myle

กิจกรรมในวันที่หก ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner จัดขึ้น ณ สถาบันการเรียนรู้ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา อบรมในหัวข้อ “การพัฒนาแผนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Developing outcome based syllabus) (...

Read More

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ FA 3.0 for KM

ศูนย์ CELT และทีมกระบวนกร เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. ทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน มจธ. ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผ่านกระบวนการ Facilitate "FA 3.0 for KM" ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ พัฒนาทักษะด้าน facilitator อันประกอบไปด้วย ...

Read More

เทคนิคการสอนเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

กิจกรรมในวันที่สอง ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร Beginner จัดขึ้น ณ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Pedagogy Studio ชั้น 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา อบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอนเพื่อผลลั...

Read More