การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 27-29 มกราคม 2016

The 5th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 2016) : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 27-29...

Read More

NAS รุ่นที่ 6 กิจกรรมหัวข้อ “ก่อนจะสอนในมจธ. : รู้จัก KMUTT 3.0”

            เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) จัดกิจกรรม “ก่อนจะสอนใน มจธ.” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ให้แก่บุคลากรใหม่สายวิชาการ ซึ่งกิจกรรมเน้นการให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา...

Read More

NAS รุ่นที่6 กิจกรรมหัวข้อ ““Classroom Management”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมโมดูล Teaching and Learning หัวข้อ “Classroom Management” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ รุ่นที่ 6 (New Academic Staff, NAS) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใ...

Read More