ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 "Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn"

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ "Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn"   พูดคุยกับ พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”   วิทยากร โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Topics Teaching Chemistry with iPad and MS Team Editing a Lectu...

Read More

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9 โดยเปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 PM – 04:30 PM หัวข้อ TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY โดย ผศ.อรรถพล อนันตวร...

Read More

ประกาศรับสมัครนักวิจัย สถาบันการเรียนรู้

เอกสารการรับสมัคร รับสมัครนักวิจัย-สถาบันการเรียนรู้-จำนวน-1-อัตรา สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ รับสมัครตั้งแต่ วัน...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking สิ่งที่ได้เรียนรู้: หลักการและแนวคิดของ Visual Note-taking เทคนิคการจดบันทึกแบบ Visual Note-taking ฝึกฝนทักษะการจดบันทึกเรื่องราวหรือองค์ความรู้ แบบ Visual Note-taking ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนอ...

Read More

ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมา...

Read More