ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติ Rubric Design for Hybrid Learning สิ่งที่ได้เรียนรู้ เรียนรู้หลักการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย Scoring Rubric แนวทางและขั้นตอนการออกแบบ Scoring Rubric สำหรับ Hybrid Learning เทคนิคการใช้ Scoring Rubric เพื่อเป็นเ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #13 “บทบาทงานวิจัยเพื่อสังคมกับการสร้าง Change Agent ของมหาวิทยาลัย”

  ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Lear...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ Assessment for Hybrid Learning สิ่งที่ได้เรียนรู้: แนวทางการประเมินนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนแบบ Hybrid Leaning/Online Learning วิทยากรโดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหา...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ Ipad และ Mac สำหรับอาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท่านที่สนใจ สามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ตาม link นี้ https://events.apple.com/content/events/education/sg/en/default.html?token=xww6uj7woR0X9A3Y-aIJQUdVdH60MurN7MAvJSY75sHQxWqaTEhMjEmalXqC7MMJuZhb5cze3vtoL0nHAGirXhcGlvVfbeOSca2wjYDoLAT3p5Fai_lbNzqSnOlbj0MR8w&a=1&l=e ห...

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู....เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ New Learning Platform #12 “เรื่องเล่าจากครู....เรียนรู้จากประสบการณ์จัดชั้นเรียนแบบผสมผสาน: Hybrid Learning” วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. พบกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโ...

Read More

ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac   วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)   สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Keynote - แนะนำฟีเจอร์ต่างๆ บน i...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (Learning Facilitator Training Program)   เรียนรู้ ในการอบรม 12 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะดังต่อไปนี้ - ทักษะการออ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร: รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยละผู้ช่วย...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning วิทยากรโดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และ คุณอมราภรณ์  อนวัชสกุล (ติว) Learning designer & Visual facilitator จาก BlackBox team สิ่งที่ได้เรียนรู้ - การใช้ภาพง่ายๆคำสั้นๆ แบบ Visual Thinking สนับสนุนการเรียนรู้แบบม...

Read More