ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac   วิทยากรโดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP)   สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยแอปพลิเคชัน Keynote - แนะนำฟีเจอร์ต่างๆ บน i...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์ CELT ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (Learning Facilitator Training Program)   เรียนรู้ ในการอบรม 12 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนาทักษะดังต่อไปนี้ - ทักษะการออ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร: รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยละผู้ช่วย...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning วิทยากรโดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และ คุณอมราภรณ์  อนวัชสกุล (ติว) Learning designer & Visual facilitator จาก BlackBox team สิ่งที่ได้เรียนรู้ - การใช้ภาพง่ายๆคำสั้นๆ แบบ Visual Thinking สนับสนุนการเรียนรู้แบบม...

Read More

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม --------------------------- ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้) กติการ่วมสนุก สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรื...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons! พูดคุยกับ ดร.ภุมรี นามเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท...

Read More