ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักพัฒนาการเรียนรู้ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม Workshop หัวข้อ Visual Note-taking สิ่งที่ได้เรียนรู้: หลักการและแนวคิดของ Visual Note-taking เทคนิคการจดบันทึกแบบ Visual Note-taking ฝึกฝนทักษะการจดบันทึกเรื่องราวหรือองค์ความรู้ แบบ Visual Note-taking ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนอ...

Read More

ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk หัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks

Chula CCCN, KMUTT Nx, CHICS และ Chula Neuroscience Center ขอเชิญร่วมรับฟัง invited talk ในหัวข้อ Dynamic reconfiguration and flexibility of functional brain networks วิทยากรโดย ดร. Ruedeerat Keerativittayayut จาก Chulabhorn Royal Academy ที่จะมา...

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ เรื่องเล่าจากครู...การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoPs ในหัวข้อ เรื่องเล่าจากครู...การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์ ร่วมเรียนรู้หลักการวัดและประเมินผล พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง สาขาวิชาการวัดและประเมินผลก...

Read More