กิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น"

ขอเชิญนักศึกษา มจธ. และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #8 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น" โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงก...

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ "How the gamification is so popular?"

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ "How the gamification is so popular?" พูดคุยกับ ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู...เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู...เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”   พบกั...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีให...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจการเป็น Facilitrator ในงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”   วิทยากร โดย คุณเอ...

Read More

ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Classroom Research กับการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากร มจธ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Classroom Research กับการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)” วิทยากร โดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มจธ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างเครื่องมือวัดผลเพื่องานวิจัยด้านการศึกษา วิทยากร โดย ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาส...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 "Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn"

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 5 หัวข้อ "Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn"   พูดคุยกับ พัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”   วิทยากร โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Topics Teaching Chemistry with iPad and MS Team Editing a Lectu...

Read More

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ Beginner รุ่น 9 โดยเปิดที่นั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 01:00 PM – 04:30 PM หัวข้อ TEACHING SPIRIT & STUDENT DIVERSITY โดย ผศ.อรรถพล อนันตวร...

Read More