ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons! พูดคุยกับ ดร.ภุมรี นามเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าจากครู..... “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู..... “การจัดการเรียนรู...

Read More

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย  ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และนักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักวิจัย จำนวน...

Read More

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น"

ขอเชิญนักศึกษา มจธ. และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #8 รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น" โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงก...

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ "How the gamification is so popular?"

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ "How the gamification is so popular?" พูดคุยกับ ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู...เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู...เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”   พบกั...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีให...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”

สถาบันการเรียนรู้ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจการเป็น Facilitrator ในงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรม นพลักษณ์ กับ การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ “เปลี่ยนคุณเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีกลยุทธ์ ด้วยศาสตร์นพลักษณ์”   วิทยากร โดย คุณเอ...

Read More