ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร: รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก และดร.จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย บัวระพันธ์ นักวิจัยละผู้ช่วย...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning

ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ Visual Thinking for Collaborative Learning วิทยากรโดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (มะโหนก) และ คุณอมราภรณ์  อนวัชสกุล (ติว) Learning designer & Visual facilitator จาก BlackBox team สิ่งที่ได้เรียนรู้ - การใช้ภาพง่ายๆคำสั้นๆ แบบ Visual Thinking สนับสนุนการเรียนรู้แบบม...

Read More

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม

รับสเปรย์แอลกอฮอล์!!! เพียงร่วมตอบแบบสอบถาม --------------------------- ศูนย์ CELT เชิญชวนบุคลากรมจธ. ตอบแบบสอบถามด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ รับสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี (สามารถระบุชื่อเล่นบนสติกเกอร์ได้) กติการ่วมสนุก สแกน QR code ทำแบบสอบถามหรื...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons!

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 8 หัวข้อ Adult Brain never stops generating new neurons! พูดคุยกับ ดร.ภุมรี นามเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าจากครู..... “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

CELT KMUTT ขอเชิญครู นักการศึกษา และผู้สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู..... “การจัดการเรียนรู...

Read More

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่งนักวิจัย  ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา และนักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายในสถาบันการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักวิจัย จำนวน...

Read More