Why Waiting in Line is Torture

ผู้โดยสารบ่นว่าต้องยืนรอกระเป๋านาน สายการบินเลยแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้โดยสารต้องเดินไปรับกระเป๋าจากสายพานที่อยู่ไกลมากขึ้น ผู้โดยสารหยุดบ่น key concept: occupied wait time VS unoccupied wait time วิธีช่วยให้คนรอคิวได้อย่างมีความสุขขึ้น ให้เขาได้ทำอะไรบางอย่างระหว่างรอ beat expectation (ต.ย. Disney แกล้งบอกเวลาประมาณในการรอให้มากกว่าความเป็นจริง) ให้เขารู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน ให้เขารู้สาเหตุของ delay