Enrichment Program for Teachers

Print Friendly

โครงการ  “เส้นทางวิชาชีพครูก้าวหน้า” 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ชื่อชั่วคราว)


กลุ่มเป้าหมาย

คุณครู สอนวิชาหลากหลาย (อาจไม่ใช่ STEM) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามประสบการณ์การทำงาน

 1. นักศึกษาครุศาสตร์ ปี 3-4
 2. ครูผู้มีประสบการณ์สอน 3 – 5 ปี
 3. ครูผู้มีประสบการณ์สอน มากกว่า 5 ปี

Philosophy

ประโยชน์ของการอบรมทั้งหมดที่ครูจะได้รับในที่สุดย่อมตกอยู่กับนักเรียน นักเรียนผู้ที่จะเติบโตขึ้นมาอยู่ในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนอาจแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับโลกที่ครูอาศัยอยู่ในปัจจุบัน  ดังนั้นการอบรมนี้จะต้องมุ่งเน้นให้ประโยชน์ไปถึงตัวนักเรียน ให้นักเรียนดำรงชีวิตอย่างผาสุกได้ในโลกอนาคต  เพื่อให้การอบรมสัมฤทธิ์ผล จะต้องมีการผสมผสานสื่อการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้า สร้างชุมชนการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติจริงและการสะท้อนความคิดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เหตุผล และบริบทของประเทศไทย

Strategy

ใช้ยุทธศาสตร์ที่มีเสาหลัก 3 ข้อ คือ For Students, via Teachers (ทำเพื่อนักเรียน ผ่านครู); Future-of-Thailand Oriented (อิงอนาคตประเทศไทย); และ Hybrid Learning (การเรียนรู้แบบผสมผสาน)

 1. For Students, via Teachers
  • การออกแบบหลักสูตรในทุกแง่มุม เป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ แม้ว่านักเรียนจะไม่ได้เข้ารับการอบรมโดยตรง
  • เนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ครูสามารถนำไปใช้ได้เอง (เช่น เทคนิคการค้นหาข้อมูล)  ในขณะที่เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ครูอาจไม่มีโอกาสได้ใช้ แต่มีโอกาสสูงที่นักเรียนจะได้ใช้ (เช่น AR, อีสปอร์ต, รถยนต์ไร้คนขับ)
  • เนื้อหาบางส่วน เป็นการให้ความรู้กับครูโดยตรง เพื่อหวังให้ครูนำเนื้อหาไปถ่ายทอดให้นักเรียนในลักษณะเดียวกัน  ในขณะที่เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งเป็นการให้ความรู้ที่รอบด้านกับครูโดยเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาหลักเข้ากับหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูได้บูรการเนื้อหาความรู้เข้ากับบริบทที่นักเรียนของตนให้ความสนใจ
  • เป้าหมายเพื่อให้ครู “รู้รอบ” เป็นที่พึ่งของนักเรียนได้ โดยครูอาจไม่ต้องเป็นผู้สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรง แต่สามารถชี้ช่องทางให้นักเรียนศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจได้ และสามารถชี้นำทัศนคติที่ดีให้นักเรียนได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยและจริยธรรม
 2. Future-of-Thailand Oriented
  • มองสู่อนาคต เมื่อนักเรียนในปัจจุบันก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ดังนั้น จะต้องออกแบบหลักสูตรนี้ให้มีประโยชน์ต่อนักเรียนในบริบทของประเทศไทยและโลกในอีก 10-15 ปี ข้างหน้า
  • เนื้อหาบางส่วน แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน แต่จะต้องเน้นการถ่ายทอดให้ยังมีความเข้าประเด็น (relevant) ในอนาคต  จะต้องไม่ใช่เพียงการท่องจำคู่มือการใช้ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งจะล้าสมัยในอนาคตอันใกล้ แต่จะต้องเน้นไปที่การมองเห็นที่มาที่ไปและความเข้าใจได้ (sense making) ของกระบวนการเรียนรู้
  • เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคต ควรมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
  • มุ่งเน้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ตระหนักรู้ถึงข้อดี ข้อด้อย โอกาส และภัยคุกคามของเทคโนโลยี  และคาดการณ์อนาคตด้วยหลักทางสายกลาง ไม่ฝันว่าโลกจะเป็นอุดมคติ (utopia) และไม่มองโลกเป็นสังคมโหดร้ายสุดโต่ง (dystopia)
  • เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) มากกว่าเน้นเนื้อหาเชิงเทคนิค  เน้นการรู้เท่าทันและการมองโลกในแง่ดีอย่างรอบคอบ (cautiously optimistic)  ผลักดันให้นักเรียนใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อเอารัดเอาเปรียบ
 3. Hybrid Learning
  • ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ ประมาณ 40%  และถ่ายทอดผ่านการจัดอบรมแบบพบหน้า 60%
  • เนื้อหาออนไลน์ส่วนหนึ่งเป็นการส่งเนื้อหาไปสู่ผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสาร (ข้อความ) และวิดีโอ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ และเนื้อหาที่รวบรวมจากแหล่งอื่น อาทิ วิดีโอการอบรมครูของหน่วยงานอื่น, วิดีโอจาก YouTube, ข่าว
  • เนื้อหาออนไลน์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และชุมชนการเรียนรู้ระหว่างคุณครูด้วยกัน โดยครูอาจพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น หรือบันทึกวิดีโอ “ตอบสนอง” (reaction) ต่อวิดีโอที่วิทยากรจัดเตรียมไว้ให้ และอภิปรายประเด็นต่างๆ
  • การจัดอบรมแบบพบหน้า เน้นการบรรยายที่มีการโต้ตอบ และการจัดกิจกรรมที่ให้ครูมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง (first-hand experience) และเพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียน  โดยเนื้อหาของการอบรมแบบพบหน้าอาจเป็นการเสริม (augmenting) การเติมเต็ม (complementing) หรือการเน้นย้ำ (reinforcement) การอบรมออนไลน์

แกนกลางเนื้อหา

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

 1. Digital Literacy & ICT 
  การรู้เท่าทันโลกดิจิทัล และการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี ICT

  • การรู้เท่าทัน = ความปลอดภัย + จริยธรรม
  • ส่วนของ ICT เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาความรู้
  • เน้นเทคโนโลยีที่แพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบัน
  • เป้าหมายเพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย และสอนนักเรียนให้มีหลักปฏิบัติที่ดีได้
 2. Technology Awareness
  การตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าจะมีผลตอชีวิตคนจำนวนมากในอนาคต

  • เน้น disruptive และ cutting edge technology
  • + เทคโนโลยีที่มีจริงแล้วในปัจจุบัน แต่ยังไม่แพร่หลายในสังคมไทย
  • + เทคโนโลยีที่ยังไม่มีในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มว่าจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ (10 – 15 ปี)
  • นักเรียนของคุณครู จะเติบโตขึ้นมาในโลกที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้
  • คุณครู ควรรู้ให้มากพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของตนได้ และแนะนำนักเรียนที่สนใจให้ศึกษาเพิ่มเติมได้
  • คุณครู ไม่จำเป็นต้องรู้ลึก ไม่จำเป็นต้องลงมือใช้ได้จริง แต่ต้อง “รู้ไว้เผื่ออนาคต”

Core #1: Digital Literacy & ICT

กรอบเนื้อหา

อ้างอิงจากหลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing Science) สสวท. ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 1. การรู้เท่าทัน (Digital Literacy)
  • การจัดการอัตลักษณ์ (identity management)
  • การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
  • มารยาทในการสื่อสารออนไลน์
  • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  • การแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และเหตุผลวิบัติ (logical fallacy)
  • อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต
  • การคุกคามออนไลน์ (cyberbullying)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ธุรกรรมออนไลน์
  • การออกแบบประสบการณ์โดยใช้หลักจิตวิทยาการดึงดูด (Persuasive UX)
 2. การสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี (ICT)
  • ข้อมูล: ชนิด ความสำคัญ และแหล่งข้อมูล
  • การประมวลผลข้อมูลด้วยตารางทำงาน (spreadsheet)
  • การนำเสนอข้อมูล (visualization)
  • การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
  • การทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต
  • อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการถ่ายทอด

 • ส่วนของ Digital Literacy เน้นการศึกษาข้อเท็จจริงผ่านการบรรยายหรือวิดีโอ ตามด้วยการอภิปรายระดมสมอง และการสะท้อนความคิด (reflection) โดยกระตุ้นให้ครูมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสู่นักเรียนของตนให้เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทของชุมชน
 • ส่วนของ ICT เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือวิดีโอเชิง tutorial โดยมีแบบฝึกหัดควบคู่ไปด้วยกัน เน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ให้ครูได้แสดงผลงานต่อเพื่อนครู แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Core #2: Technology Awareness

กรอบเนื้อหา

 • Now or Near Future
  • Narrow AI: Machine Learning
  • Cashless Society
  • AR/VR/360 videos
  • Live Streaming
  • Sharing Economy
  • Crowdsourcing
  • Blockchain & Cryptocurrency
  • MOOCs and Other Digital Learning Platforms
 • Future
  • Information Warfare (LikeWar, Deep Fake, etc)
  • Self-driving Cars
  • IoT (Internet of Things)
  • Space Travels
  • Quantified Self
  • General AI & Singularity

วิธีการถ่ายทอด

เนื้อหาแต่ละหัวข้อ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ What?, So What?, และ What’s Next?

 1. What? : สิ่งนี้คืออะไร?
  • คำอธิบายที่กระชับ ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ “เด็ก 5 ขวบ” สามารถเข้าใจได้ (“Explain Like I’m Five” หรือ ELI5)
  • วิธีการใช้งาน และ/หรือ ตัวอย่างการใช้งานจริง
  • เทคโนโลยีพื้นฐาน และหลักการทำงานเบื้องต้น
 2. So What? : ทำไมต้องสนใจ?
  • ข้อดี และโอกาสใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้
  • จุดอ่อน และพิษภัยที่อาจเกิดขึ้น (เน้นผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน)
  • ผลกระทบต่ออาชีพในอนาคต (อาชีพปัจจุบันที่ต้องเปลี่ยนหรือหายไป อาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้น)
  • ผลกระทบอื่นๆ ต่อสังคม โลก สิ่งแวดล้อม
 3. What’s Next? : ปรับตัวอย่างไร? 
  • สิ่งที่บุคคลทั่วไปต้องรับรู้หรือเรียนรู้ (แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ใช้)
  • หัวข้อที่ควรศึกษาเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่สนใจเป็นพิเศษ
  • แนวทางการเฝ้าระวังและตั้งรับ
  • นโยบายเชิงรุก (optional) (เป็นทางเลือกสำหรับบางเทคโนโลยีที่อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม)

Resources

แหล่งทรัพยากรสำหรับการจัดอบรม ได้แก่


Meetings

 1. @ เยาวราช on 2-Nov-2018: Mock, Aj Surain, Nok
 2. @ เยาวราช on 30-Nov-2018: Mock, Aj Surain
 3. @ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคาร IBM พหลโยธิน https://goo.gl/maps/oMizEzgGuD32 on 13-Dec-2018 at 19:00
  ดร.กฤษณพงศ์ ++
 4. ประชุมคณะกรรมการทุน @ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร on 26-Dec-2018 at 09:00

etc

 • ข้อมูลในหน้านี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่ข้อมูลเป็นทางการ