Enrichment Program for Teachers

โครงการ  “เส้นทางวิชาชีพครูก้าวหน้า”  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อชั่วคราว)

iammock.com/yes

iammock.com/yes โปรดคลิกที่กิจกรรมอบรมที่ท่านสนใจ   workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ