171016 BITEC Computational Thinking 31

Computational Thinking

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 14 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ บรรยายหัวข้อ Computational Thinking โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 2 สิงหาคม 2560 Slides Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 2 สิงหาคม 2560 PDF: 170802.1 Computational Thinking.key Slides เรื่อง Computational Thinking ฉบับ 16 สิงหาคม 2560 PDF: 171016 BITEC…