YouTube – Make Learning Great Again

Videos on YouTube ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจ เริ่มวีดิโอด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจใกล้ตัว แล้วจึงอธิบายรายละเอียดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้ผูกพันกับเรื่องราว ค้นพบและแบ่งปันได้ง่าย ใช้ metadata เพื่อระบุคำสำคัญ (keywords) ตรวจสอบแนวโน้มผ่าน Google Trends สร้างเนื้อหาเป็นชุด (series) และวิเคราะห์ผู้ชมด้วย YouTube Analytics มีปฏิสัมพันธ์ ตั้งคำถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้ชม ตอบคำถามใน comments ผ่านทางวีดิโอ ให้โอกาสผู้ชมได้แนะนำแนวคิดสำหรับตอนถัดไป มีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาต้องเป็นของแท้ ไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกโดยไม่ระบุแหล่งที่มา ข้อมูลถูกต้อง บอกประวัติและวิทยฐานะของผู้บรรยาย ออกแบบโดยเฉพาะ วีดิโอสำหรับการสอนออนไลน์ควรถ่ายทำโดยคำนึงถึงผู้ชมออนไลน์เป็นพิเศษ วีดิโอที่บันทึกจากการสอนในห้องเรียนทั่วไปอาจขาดความน่าสนใจ เคล็ดลับ สั้นและสม่ำเสมอ ดึงดูดความสนใจผู้ชมด้วยวีดิโอที่สั้น (< 6 นาที) สร้างฐานผู้ชม (fan club) ด้วยเนื้อหาที่สม่ำเสมอ มีความสอดคล้องใช้หัวเรื่องและคำทิ้งท้ายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวีดิโอ ผู้ชมมีส่วนร่วม ให้โอกาสผู้ชมได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล แสดงความคิดเห็น และยื่นข้อเสนอแนะ ตอบสนองต่อความคิดเห็นเหล่านั้น นำแนวคิดของผู้ชมมาใช้ในการผลิต แสดงหน้าผู้สอน ตัดต่อวีดิโอให้มีหน้าผู้สอนสลับกับสไลด์ … Continue reading YouTube – Make Learning Great Again