glassorb1

ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้

Print Friendly

ยิ่งเราเรียนมากขึ้น เรารู้มากขึ้น เราก็จะยิ่งพบสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้น หากเปรียบการที่เราเรียนรู้มากขึ้นเป็นการยาวขึ้นของรัศมีทรงกลม สิ่งที่เรารู้ก็เปรียบดังพื้นที่ผิวของทรงกลมที่เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่เราไม่รู้นั้นเปรียบดังปริมาตรของทรงกลมนั้น ยิ่งวงกลมใหญ่ขึ้นอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็ยิ่งลดลง นั่นก็คือยิ่งเรารู้มากเท่าไรเราก็จะพบสิ่งที่เราไม่รู้มากยิ่งขึ้นไปอีก นี่คือหลักของการยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้

glassorb1

Photo credithttp://smg.photobucket.com/user/PrayciousAnjel/media/Fantasy%20Crests/Fantasy%20Orbs/glassorb1.png.html