theta

ใช้กล้อง 360 องศา ในชั้นเรียน

Print Friendly

กล้อง 360 องศามีความสามารถในการบันทึกทั้งภาพและวีดีโอ ทำให้อาจารย์สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้อง อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานเยี่ยมชมไปเผยแพร่ ช่วยทำให้ประสบการณ์เหล่านั้นสมจริงขึ้นเพราะนักเรียนสามารถที่จะดูองค์ประกอบต่างๆรอบๆสถานที่ได้อย่างถ้วนถี่ นอกจากนี้ไฟล์ยังสามารถนำขึ้นบนเว๊ป Youtube และใช้สำหรับการประชุม (ตอนนี้การพัฒนากล้องนี้ยังไม่ได้ชัดเจนสำหรับการถ่ายวีดีทัศน์มาก ต้องรอรุ่นต่อไป)