KM คือ….

Print Friendly

                                                                                              KM  คือ …….

 

                                                   ภายในองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

 

                                                                  นำความรู้นั้นมาเป็นสื่อที่จับต้องได้

(บุคลากรเก่าลาออก เกษียณ หรือเสียชีวิต แต่ความรู้ยังอยู่กับองค์กร)

 

                                                    บุคลากรรุ่นใหม่เรียนรู้จากสื่อที่มีอยู่ในองค์กร

 

                                                                     นำความรู้นั้นมาใช้งาน

 

                                  บุคลากรนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับปรุงองค์ความรู้เดิม

 

KM คือการสร้างและจัดการกระบวนการเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมไหลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง (right person) ณ เวลาที่เหมาะสม (right time) เพื่อให้บุคคลแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และนำไปใช้เพื่อเพิ่มการบรรลุผลสำเร็จ (performance) ขององค์กร

 

   จาก หนังสือ “ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้”  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช