IMG_6551

กิจกรรม Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Print Friendly

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เอกสารสำคัญ

>>เอกสารประกอบการอบรม

>>กำหนดการ

>>รูปภาพกิจกรรม

>>สรุปกิจกรรม


ด้วยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปพส.304 การจัดการฝึกอบรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา  วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน โดยเข้าอบรมในวันกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน

ในทั้งนี้ บุคลากรภายใต้สถาบันการเรียนรู้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. นางสาวสุมนา สุวรรณอำภา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการศึกษา
  2. นางสาวพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา
  3. นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา
  4. นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์

จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมคิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจับประเด็น การวาด การจดบันทึกและการเล่าเรื่องด้วย visual thinking อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียน การระดมความคิด การนำเสนอ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังกิจกรรมต่อไปนี้

1. กิจกรรมสร้างคลังภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพจากประสบการณ์ของตนเอง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรูปวาดของเพื่อน

IMG_6503 IMG_6508 IMG_6509


2. กิจกรรมการบรรยายหลักการ Visual Thinking

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการวาดภาพพื้นฐาน, ประโยชน์ของการใช้ Visual Thinking, ทักษะที่จำเป็น/ทักษะที่ขาด ในการทำ Visual Thinking

IMG_6515


 3. กิจกรรมจับคู่ ฝึกการจับประเด็น จดบันทึกและการเล่าเรื่อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

บทบาทของผู้พูด ได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่อง

บทบาทของผู้ฟัง ได้ฝึกทักษะการฟัง การจับประเด็น และการจดบันทึกด้วย visual thinking

IMG_6533 IMG_6536 IMG_6539


 4.กิจกรรมกลุ่ม ฝึกการวาดและการเล่าเรื่องด้วย Visual Thinking

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเล่าเรื่องด้วย visual thinking และทักษะการนำเสนอ โดยได้รับโจทย์จากอาจารย์ประจำวิชา จำนวน 3 หัวข้อ นักศึกษา 1 กลุ่มต่อ 1 หัวข้อ ได้แก่

  • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว LGBT
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านชนบท
  • มหาวิทยาลัยสีเขียว

IMG_6541 IMG_6551 IMG_6552IMG_6554


 5. กิจกรรมสะท้อนผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนผลการเรียนรู้ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ สิ่งที่ได้เรียนรู้, การนำไปใช้, สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง

IMG_6573 IMG_6574


 6. กิจกรรมเล่ากระบวนการจัดอบรมกิจกรรม Visual Thinking

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำกระบวนการจัดกิจกรรมไปใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคตได้

BAD6E21C-9B0E-4F94-B7C6-5FF843C28628


 ผลการประเมินกิจกรรม

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้ให้นักศึกษาประเมินกิจกรรม ผ่านแบบประเมิน google form โดยมีจำนวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 21 คน โดยมีลักษณะข้อคำถาม 2 ลักษณะ คือ ข้อคำถามสเกลเชิงเส้น จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อคำถามที่ 1-4 ดังนี้

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม

3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

และข้อคำถามแบบข้อความสั้นๆ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อคำถามที่ 5-7 ดังนี้

5. ทักษะหรือความรู้ใดที่ท่านยังขาดและต้องการเพิ่มเติม

6. สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในการอบรมครั้งนี้

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

โดยผลการประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ข้อคำถามแบบสเกลเชิงเส้น (ข้อคำถามที่ 1-4)

แบ่งระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็น 5 ระดับ คือ 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, และ 5=มากที่สุด

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม

Screen Shot 2019-10-21 at 3.33.09 PM

พบว่า นักศึกษา มีระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม ในระดับปานกลาง (ระดับ 3) มากที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ระดับมาก (ระดับ 4) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดับน้อย (ระดับ 2) และระดับมากที่สุด (ระดับ 5)     จำนวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม

Screen Shot 2019-10-21 at 3.34.38 PM

พบว่า นักศึกษา มีระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม ในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) มากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ระดับมาก (ระดับ 4) จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ระดับปานกลาง (ระดับ 3) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และระดับน้อย (ระดับ 2) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8

Screen Shot 2019-10-21 at 3.35.29 PM

3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

พบว่า นักศึกษา มีแนวโน้มที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ในระดับมาก (ระดับ 4) มากที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ระดับมากที่สุด (ระดับ 5) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และระดับปานกลาง (ระดับ 3) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19

Screen Shot 2019-10-21 at 3.36.08 PM

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในระดับปานกลาง (ระดับ 3)  มาก (ระดับ 4) และมากที่สุด (ระดับ 5) เท่ากัน อย่างละจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระดับน้อย (ระดับ 2) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และระดับน้อยที่สุด (ระดับ 1) จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8

ข้อคำถามแบบคำตอบสั้นๆ (ข้อคำถามที่ 5-7)

5. ทักษะหรือความรู้ใดที่ท่านยังขาดและต้องการเพิ่มเติม

ทักษะการเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญ

การวาดรูป , การคิดวิเคราะห์ ดีเทล

การจับประเด็น

วาดภาพให้เข้าใจ

การวาดรูป

ไม่มีค่ะ

ทักษะการวาดเล่าเรื่องและการพรีเซ้น

ทักษะการวาดภาพ

การวาดรูป

การพรีเซ็นแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่น

ทักษะการประยุกต์ใช้

การกล้าเเสดงออก

ขาดการวาดรูป

Drawing skill และทักษะการใช้ icon ในการแทนคำพูด คือ ยังนึกไม่ค่อยออกว่าควรใช้ icon ไหนค่ะ

ทักษะความกล้าแสดงออก ทักษะทำยังไงให้ไม่เขิ้ลเวลาพูด

การวาด

การวาดรูป

ทักษะการวาดเล่าเรื่องและการพรีเซ้น

การวาดรูป

Screen Shot 2019-10-21 at 3.06.19 PM

พบว่า นักศึกษายังขาดหรือต้องการเพิ่มเติม ทักษะการวาดรูป มากที่สุด

6. สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในการอบรมครั้งนี้

การสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรม

ได้จับกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำให้ช่วยกันระดมความคิดได้อยากสร้างสรรค์เห็นมุมมองต่างๆได้เยอะมากมาย แลกเปลี่ยนความคิดกัน อีกทั้งยังท้าทายในกิจกรรมที่วาดรูปออกมาแทนตัวหนังสือ

การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิท และชอบการที่วิทยากรนำเสนอ

คุยกับเพื่อน

ได้วาดรูป

กิจกรรมวาดรูปนามธรรม

การวาดรูปเล่าเรื่อง

ทักษะการพูด

ได้พูดคุยกับเพื่อนในห้องมากขึ้น

มีเนื้อที่เยอะแต่กระชับและเข้าใจง่าย

จัดกิจกรรมได้สนุกและไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่ดีทั้งแบบคู่ แบบกลุ่ม เจ๋งมากๆ

วิทยากรทำงานอย่างเป็นระบบ

เพลง

Slide Presentation ในการสอน น่าสนใจค่ะ

การระดมสมองกับเพื่อน ได้คุยกันสร้างความปาทาบจายยย

การทำกิจกรรม สนุกสนาน

การพรีเซนต์แบบเรนโบว์

ได้พูดคุยกับเพื่อนในห้องมากขึ้น

การวาดรูปเล่าเรื่อง

Screen Shot 2019-10-21 at 2.59.48 PM

พบว่า นักศึกษาประทับใจกับการได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน มากที่สุด

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

อยากให้ลดการใช้เปเปอร์

ลดการใช้Flip chart

ลดการใช้กระดาษ

ควรจัดการกระบวนการให้เหมาะสมกับวัยมากกว่านี้

ลดการใช้กระดาษ

ขอเพิ่มเวลาในกิจกรรม

ควรปล่อยให้ตรงเวลา และวิทยากรต้องมีความน่าสนใจมากกว่านี้

ลดการใช้กระดาษให้น้อยลงกว่านี้ค่ะ

ขอเพิ่มเวลาในกิจกรรม

ควรจัดการกระบวนการให้เหมาะสมกับวัยมากกว่านี้

Screen Shot 2019-10-21 at 3.10.43 PM

พบว่า นักศึกษามีข้อเสนอแนะให้ลดใช้กระดาษในกิจกรรม มากที่สุด

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรม Visual Thinking ในกิจกรรมครั้งถัดไป

  1. เพิ่มกิจกรรมการบรรยาย การปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวาดเพิ่มขึ้น
  2. ลดกิจกรรมที่ใช้กระดาษสิ้นเปลือง

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ LEGO นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต จึงได้แชร์ประสบการณ์การจัดการอบรมภายใต้สถาบันการเรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้
F00D8600-2EC0-4660-AFF7-F9BF3EDC3DF4